footerbg
GEMEENTEBELANG BOERENPARTIJ HEERDE

                                                Nr1tm4

 v.l.n.r. : Joyce Winkel, Jan Bijsterbosch,

 William van Ommen en Wim de Weerdt

 

 

Gemeentebelang Boerenpartij Heerde (GBP-Heerde) heet u van harte welkom op haar website.
Met behulp van deze website willen wij u, burgers van de gemeente Heerde en andere belangstellenden, informeren over de werkzaamheden en de standpunten van GBP-Heerde in de Heerder politiek.

 

 

 

 
Kerst- en nieuwjaarsgroet Gemeentebelang Boerenpartij Heerde

 

Gemeentebelang Boerenpartij Heerde wenst een ieder een gezegende kerstmis en een voorspoedig 2017 toe!

In het komende jaar zal onze partij zich onder meer (blijven) inzetten op de volgende punten. Wij willen dat:

 • de Horsthoekschool gevestigd blijft op de huidige locatie.

 • de bouwplannen voor de hoek Loswal/Klapperdijk worden gerealiseerd.

 • de bruggen van het Apeldoorns Kanaal beweegbaar worden gemaakt ter bevordering van het bevaarbaar maken van dit kanaal.

 • er een kleinschalig Cultuurhuus wordt gerealiseerd in het centrum van Wapenveld.

 • het Berghuizer-zwembad via publicaties in de gemeentegids en de Schaapskooi wordt gepromoot.

 • het terrein van Euroma BV In Wapenveld toekomst zal gaan bieden voor kleinschalige industrie.

 • het via een breed gedragen raadsbesluit duidelijk wordt of en hoe doorgegaan wordt met bedrijventerrein H2O en dat duidelijk wordt hoe we de kosten beheersbaar houden.

 • de bevolking goed wordt geïnformeerd over de mogelijkheden met betrekking tot het bieden en ontvangen van zorg in de nieuwe WMO.

 • de noodzaak voor het plaatsen van stoplichten aan de Brinklaan eens onderkend wordt!

Namens bestuur en fractie Gemeentebelang Boerenpartij Heerde,

W. de Weerdt                  0631242982
J. Bijsterbosch                  038-4479253
W. van Ommen                0626715849

 
Algemene Beschouwingen GBP Heerde 2017

 

Er ligt weer een (politiek) jaar achter ons en november is het moment om daarop terug te kijken.
 Een van de meest ingrijpende veranderingen die goed voelbaar is voor de inwoners van onze gemeente zijn de veranderingen binnen het sociaal domein.
Wij hopen dat u de weg naar het gemeentehuis hebt weten te vinden en zal blijven vinden wanneer u, op wat voor manier dan ook, hulpbehoevend bent. 
Een andere ontwikkeling waarbij de belangen van onze burgers voorrang moeten krijgen zijn de ontwikkelingen rond de aanleg van de Hoogwatergeul. Wij vinden dat er alles aan gedaan moet worden om zoveel mogelijk ten goede van de betrokken burgers te laten (blijven) keren.
 Andere aandachtspunten voor ons als partij zijn het bevorderen van de leefbaarheid in de gemeente door het aanleggen en onderhouden van goede infrastructuur, maar zeker ook door belangrijke recreatieve trekpleisters als bijvoorbeeld het Berghuizer Zwembad te ondersteunen.
Maar ook de aanleg van een Cultuurhuus in het centrum van Wapenveld, 
Naast recreëren zijn er natuurlijk ook veel burgers die werken binnen onze gemeentegrenzen. Het deed ons als partij dan ook veel pijn om Euroma te zien vertrekken. Wij spreken de hoop uit dat het achterblijvende gebied in de toekomst opnieuw werkgelegenheid zal opleveren. 
Kortom, wij zijn van mening dat bij elke beslissing die wij het komende jaar nemen het welbevinden van jullie als burgers voorop moet staan en wij gaan er alles aan doen om dit duidelijk te blijven maken!

Namens de fractie van GBP Heerde,

Wim de Weerdt
Jan Bijsterbosch
William van Ommen

 

 
Onderwijsinspectie bezoekt Horsthoekschool

 

Bron: De Schaapskooi

 

HEERDE- Afgelopen maandag heeft de Onderwijsinspectie een bezoek gebracht aan de Horsthoekschool. De school werd beoordeeld op onder andere aanbod van onderwijs, pedagogisch klimaat en kwaliteitszorg. De inspectie wilde naast gesprekken met leerkrachten en inzage van diverse stukken ook graag de kinderen op school spreken. Deze insteek heeft tot een mooi proces geleid. "De inspectie was onder de indruk hoe het onderwijs op de Horsthoek wordt vormgegeven en benoemde de bovengenoemde onderdelen als hoogst haalbaar. Het bezoek op de Horsthoek werd door hen zelfs als inspirerend ervaren. De bevolgenheid van de leerkrachten is de inspectie zeker niet ontgaan. Een geweldige opsteker voor ons", aldus de trotse locatieleider Geert.

 
Heerder bevolking verdient duidelijkheid over politieke onderwerpen

 

 

Omdat wij van Gemeentebelang Boerenpartij Heerde van mening zijn dat hetgeen in de raad besproken wordt onvoldoende in de pers wordt gepubliceerd willen wij iedereen middels deze nieuwsbrief op de hoogte brengen van onze standpunten.

 • GBP Heerde is van mening dat het samenwerkingsverband inzake bedrijventerrein H2O geen voordelen meer oplevert voor onze gemeente. Wij hopen dat in goed overleg uitgetreden kan worden.

 • Wij hopen op een doorbraak in de aanleg van beweegbare bruggen voor zowel Heerde als Hattem daar de financiële middelen hiervoor al lang aanwezig zijn.

 • De begraafplaatsen in onze gemeente hebben onze speciale aandacht. In Wapenveld hebben wij een voorstel voorbereid voor de aanleg van paden, dat inmiddels uitgevoerd gaat worden. Wij zouden graag een voorstel van het college zien met een plan om de begraafkosten te verlagen. De begraafkosten in onze gemeente behoren tot de hoogste in de Nederland.

 • GBP Heerde is blij dat de gehele raad zich hard heeft gemaakt voor de uitvoering van de plannen rond het Rivierfront. Als partij heeft ze zich ook altijd hard gemaakt voor het nakomen van de beloftes die aan de inwoners van Veessen zijn gedaan.

 • Er wordt al jarenlang gesteggeld over het al dan niet verplaatsen van de Horsthoekschool naar de brede school. Stop met alle juridische procedures en laat de school blijven bestaan op de plek waar ze nu gevestigd is. Wat heeft deze hele affaire ons al wel niet gekost?

 
GBP Heerde maakt zich zorgen

 

 

U vraagt zich vast af wat de reden is dat GBP Heerde deze nieuwsbrief onder uw aandacht brengt.
Wel, hier zullen we in dit artikel duidelijkheid over verschaffen.
Het huidige college bestuurt de gemeente reeds anderhalf jaar.
Een goed moment om eens terug te blikken op de huidige situatie.
Wij maken ons grote zorgen over de samenwerking binnen de gemeenteraad.
De informatieverstrekking (vooral op het financiële vlak) richting de raad is onvoldoende, wat ernstige consequenties heeft voor de besluitvorming over belangrijke zaken. Er is weinig ruimte voor open discussie in de raad, wat leidt tot voorgekauwde voorstellen die in een jasje zijn gegoten dat lang niet alle partijen past.
De besluitvorming heeft vaak al plaats gevonden voordat een voorstel in de raad besproken wordt.
De ontwikkelingen rondom de informatieverstrekking met betrekking tot bedrijventerrein H2O zijn hier een schrijnend voorbeeld van. De extra afsluiting is ons inziens meer een lokale aangelegenheid voor de gemeente Oldebroek als een voor alle drie gemeenten.
Ook onderlinge wrijving in het al dan niet delen van standpunten tussen de gemeenten onderling houden de raad te ver op afstand.
Deze situatie leidt tot een agressieve houding van sommige partijen en hierdoor komen de partijen steeds verder van elkaar af te staan, wat de samenwerking zeker niet ten goede komt.
Kortom, deze wijze van besturen komt de democratie (en hiermee de burger) zeker niet te goede!


 
 

 
Verkiezingsprogramma 2014-2018

VERKIEZINGSPROGRAMMA GBP HEERDE 2014-2018

 

 

SPEERPUNTEN VOOR DE TOEKOMST

voor uitvoering van de plannen voor een leefbaar centrum Heerde en Wapenveld.

voor het realiseren van een cultuurhuis in het centrum van Wapenveld met inpassing van bibliotheek- en     dorpshuisfuncties.

voor rechtvaardige verdeling van subsidies/huur en erfpacht voor alle verenigingen.

 voor het beheersbaar maken van de financiële huishouding van de gemeente.

 voor inzicht in het uitgavenbeleid van de gemeente en deze uitgaven mogen de inkomsten niet overschrijden.

 

SAMENWERKING H2O-GEMEENTEN: HEERDE MOET HEERDE BLIJVEN!

 Binnenkort is de gemeenteraadsverkiezing. Daarna wordt beslist of Heerde zelfstandig blijft of onderdeel wordt van een nieuwe te vormen grotere gemeente. Uit welke gemeenten dan die nieuwe grotere gemeente bestaat, is bij de huidige raad geen eenduidige mening. GBP is van mening dat Heerde zelfstandig moet blijven, tenzij uit een referendum blijkt dat de meerderheid der bevolking voor opheffing van de gemeente is. Wij hebben gepleit dat de partijen in hun verkiezingsprogramma’s zich uitspreken voor of tegen een bestuurlijke fusie te zijn en zo ja met welke gemeenten De gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014 zijn belangrijk. Immers de nieuwe gemeenteraad beslist of de gemeente al dan niet wordt opgeheven. Wij hebben daarom het college gevraagd in de komende maanden de bevolking te stimuleren te gaan stemmen, in de hoop dat de overgrote meerderheid gaat stemmen (bij de vorige verkiezing stemde slechts 60 % van de kiezers)

  

JEUGD, WELZIJN en ZORG

Gemeenten in Nederland krijgen steeds meer zorgtaken. Zo ook Heerde. Zo zal onder meer de jeugdzorg volgend jaar overgaan van de provincies naar de gemeenten. De nieuwe Wmo moet nog behandeld worden door de Tweede Kamer maar Gemeentebelang Boerenpartij hoopt dat de zorg voor iedereen toegankelijk zal blijven, dat er zorg op maat zal zijn voor iedereen en dat deze dicht bij de mensen zal blijven staan. De zorg moet voor iedereen in de gemeente gewaarborgd blijven en de partij ziet hierin een erg belangrijke rol weggelegd voor de Wmo-raad. Gemeentebelang Boerenpartij spreekt dan ook de wens uit dat de Wmo-raad, als belangrijke verbindingsschakel, vanaf heden actief betrokken zal worden bij vooroverleg met betrekking tot het ontstaan van raadsvoorstellen. Op deze manier zal er een eerlijke financiële verdeling tot stand komen en zal iedere burger in de gemeente zorg geboden kunnen worden wanneer dit nodig zal zijn.

 

FINANCIËN

GBP is tegeneen jaarlijkse verhoging van de OZB. Deze verhoging is een te zware last voor de inwoners van onze gemeente. Zij is voor een strengere bewaking van de uitgaande geldstroom. GBP is voor het beperken van het inhuren van onderzoeksbureaus en onderzoeksbedrijven.

 

DE GROENE RIVIER (Hoogwatergeul)

GBP is voor het zoeken naar goede oplossingen ten behoeve van de toekomst van agrariërs en bewoners in en om de Hoogwatergeul. Bovendien zijn wij voor snelle aanleg van het Waterfront Veessen en aandacht voor een goede fietsverbinding van Veessen naar Heerde.

 

BURGERPARTICIPATIE

GBP probeert zo laagdrempelig mogelijk te zijn en te blijven. Zo horen wij snel wat er leeft bij onze inwoners. Ook informeren wij burgers actief over zaken, die spelen in onze gemeente (zie ook onze website www.gbpheerde.nl). Van alle kanten geïnformeerd worden, is noodzakelijk voor een raadslid om later een weloverwogen beslissing te kunnen nemen.

 

VEILIGHEID

Voor Gemeentebelang Boerenpartij Heerde is veiligheid voor alle burgers in de gemeente een zeer belangrijk punt. Dit is te bereiken door de politie de waardering te geven die ze verdient. Er moet dan ook gehamerd worden op voldoende inzet van de politie in onze gemeente. Een belangrijke taak is om uitgaande jongeren (en de overlast die zij veroorzaken) in te perken. Ook de cijfers omtrent overlast door drugs zullen volgens GBP naar beneden moeten. Een goede controle op de juiste plekken is hiervoor noodzakelijk.
Dan een ander zeer belangrijk punt: De verkoop van vuurwerk. Er moet een betere controle komen hierop. De lokale politiek moet hier beter inzicht in krijgen en het moet mogelijk zijn om vergunningen te weigeren wanneer de verkoop de veiligheid van burgers op wat voor manier dan ook in gevaar brengt!
Verder is GBP Heerde voor het behoud van de brandweerkazernes in zowel Heerde als Wapenveld.
Deze helden verrichten enorm goed werk en hun aanwezigheid versterkt het gevoel van veiligheid bij alle burgers!

 

MILIEU GBP is voor een milieubeleid, dat zich richt op terugdringing van vervuiling van water, bodem, lucht en geluidshinder. Milieuregelgeving prima, maar wel praktisch toepasbaar. Dit bevordert de bereidheid van de burger om aan de getroffen maatregelgeving mee te werken.

  

KLEINE KERNEN

GBP is voor het behoud van kleine kernen, zoals Veessen, Vorchten en Hoorn. Het draagvlakverlies van voorzieningen in de kleine kernen, zoals bij verenigingen en op de scholen, blijven voor ons, als GBP, een voortdurende zorg.

 

VERKEER EN WEGEN

De verkeersveiligheid dient duurzaam te worden verbeterd. Waar nodig moet worden overgegaan worden tot verkeersremmende maatregelen. GBP is niet voor invoering van verkeersdrempels. De verkeersremmende maatregelen zullen op een andere manier verwezenlijkt moeten worden. Wij moeten op een goede wijze omgaan met het beheer en onderhoud van de wegen. Ook dient het parkeren in de kernen uitgebreid te worden en moeten wij in de toekomst vaste parkeerlocaties zoeken. Het parkeerbeleid voor vrachtverkeer in het weekend uitbreiden om zo ongewenst parkeergedrag te voorkomen. Het strooibeleid moet gehandhaafd worden op voetpaden, voor winkelcentra en kerkpaden. De fiets- en voetgangerspaden in de gemeente verbeteren. GBP is voor het bereikbaar houden van de winkelcentra van Heerde en Wapenveld voor alle verkeer (incl. toegankelijkheid gehandicapten en ouderen)

 

SPORT, RECREATIE EN TOERISME

Sport is belangrijk, want sport is goed voor lichaam en geest, daarom is GBP voor het behoud van jeugd- en sportaccommodaties. GBP is van mening dat de speeltuinen moeten blijven en goed onderhoud en vervanging van speeltoestellen nodig zijn. De realisatie en de ontwikkeling rondom het bevaarbaar maken van het Apeldoornskanaal kan een bijdrage leveren aan de opbloei van het toerisme in onze gemeente. GBP wil het Heerderstrand (Transferium) kleinschalig laten blijven. Tevens is zij voor het behouden van het culturele erfgoed ‘Molen de Vlijt’ en ‘Erven IJzerman’. GBP is voor het realiseren van een cultuurhuis in het centrum van Wapenveld met inpassing van Bibliotheek- en Dorpshuisfuncties. Wij zijn van mening dat er een belangrijke taak ligt voor de gemeente, vooral in de voorwaarde scheppende sfeer (accommodaties). Er dient wel een redelijke verhouding te zijn tussen eigen inspanningen en die van de gemeente. De Kozakkenveerdienst in Veessen dient, indien nodig, ondersteunt te worden. GBP Heerde wil blijvende ondersteuning bieden in het behoud van de kunstgrasvelden in de toekomst.

 

WONINGBOUW

GBP is voor het realiseren van woningbouw, in de hele gemeente en op de locatie Bovenkamp 2 en De Kolk GBP is wel voor het realiseren van woningbouw voor ouderen en het mogelijk maken van inbreidingslocaties. Ook moeten ouderen, indien ze dat willen, zo lang mogelijk op dezelfde plek kunnen blijven wonen. Indien kinderen ‘de helpende hand’ willen toesteken om dit mogelijk te kunnen maken, moeten wij hier als gemeente, binnen de mogelijkheden die er zijn, ruim mee omgaan. Ook moeten wij aandacht schenken aan de verhouding tussen koop- en huurwoningen.

 

WERKGELEGENHEID

Onze lokale overheid moet alles in het werk stellen, dat wil zeggen plannen stimuleren om de werkgelegenheid in onze gemeente te bevorderen. GBP is daarom voor het stimuleren van locaties ten behoeve van industrie (Eeuwlandseweg, Berghuizerpapierfabriek en Hattemerbroek) en middenstand, zodat de kernen van de gehele gemeente Heerde leefbaar blijven. De gemeente behoort goede contacten te onderhouden met het bedrijfsleven en de detailhandel.

  

LAND- EN TUINBOUW

Binnen nieuwe bestemmingsplannen dient voldoende ruimte te worden gecreëerd voor structuurverbetering van agrarische bedrijven. Ingeval er sprake is van het vrijkomen van agrarische bedrijfsgebouwen, mag een functie bestemmingswijziging niet ten koste gaan van de bestaande agrarische bedrijven. Ook hobbyboeren kunnen op onze steun rekenen. Zij leveren met hun dieren een bijdrage aan de schoonheid van het landschap.

 

ONDERWIJS

Wij zijn, als GBP, voor vrijheid van onderwijs. Om te zorgen dat er een keuzemogelijkheid blijft, is het in stand houden van de basisscholen in Veessen en Hoorn daarom van groot belang. Goed onderwijs is een basisvoorziening waar iedereen recht op heeft. Wij moeten in deze komende periode niet het voortgezet onderwijs in onze gemeente vergeten. Het kenniscentrum van de Noordgouw speelt daarin een belangrijke rol. Wat betreft de Brede Scholen, is GBP voor goed overleg met bewoners, woonachtig rondom scholen en ouders van betrokken leerlingen aangaande de bouw van Brede Scholen. GBP Heerde is voor het zelfstandig laten voortbestaan van de Horsthoekschool conform de wens van het schoolbestuur. Gemeentebelang Boerenpartij Heerde, voor iedereen in Heerde!!

 

TENSLOTTE

voor het ondersteunen van het behoud van het Berghuizer zwembad.

voor de aanbouw Faberhal en realisatie turnhal Pegasus (voorstel van GBP).

voor renovatie bestaande begraafplaats Wapenveld in plaats van een nieuwe begraafplaats ( idee van GBP besparing 1 miljoen).