footerbg
GEMEENTEBELANG BOERENPARTIJ HEERDE

                                                Nr1tm4

 v.l.n.r. : Joyce Winkel, Jan Bijsterbosch,

 William van Ommen en Wim de Weerdt

 

 

Gemeentebelang Boerenpartij Heerde (GBP-Heerde) heet u van harte welkom op haar website.
Met behulp van deze website willen wij u, burgers van de gemeente Heerde en andere belangstellenden, informeren over de werkzaamheden en de standpunten van GBP-Heerde in de Heerder politiek.

 

 

 

 
Algemene Beschouwingen GBP Heerde


Allereerst willen wij als Gemeentebelang Boerenpartij Heerde iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan het tot stand komen van deze begroting en het aanleveren van de stukken.
De afgelopen twee jaar is er bestuurlijk veel veranderd in onze gemeente. Twee wethouders en de burgemeester vertrokken. Met een nieuw college en waarnemend burgemeester hopen we op een goede samenwerking met de raad.
Bij het aantreden van het college in 2014 was het gebruikelijk dat er veel gemandateerd wordt aan het college. Wij vinden dat (ondanks de gemaakte afspraken) de belangrijkste collegebesluiten alsnog met de raad besproken moeten worden. Dit vinden wij democratisch gezien recht doen aan ons raadswerk. Dit voorkomt ook achteraf discussies als er uitvoeringsproblemen ontstaan. Denk aan H2O, het beheer van de Faberhal, Wolfshal, de Heerd, de Horsthoekschool, rechtskundige procedures en procedures omtrent het accommodatiebeleid.
Verder vinden wij de bereikbaarheid van ambtenaren beneden de maat. Het kost enorm veel moeite om een ambtenaar te spreken te komen, als dit al lukt. Wanneer worden hier betere afspraken over gemaakt?
Verder verwachten wij in de komende tijd oplossingen voor de beheersvormen van de Heerd, de Faberhal en de Wolfshal. Tevens verwachten wij informatie te ontvangen (in welke vorm dan ook) over het verloop van deze processen.


Visie op de begroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2021
Als Gemeentebelang Boerenpartij Heerde hebben we ons in het afgelopen jaar meermaals kritisch uitgelaten op bepaalde prognoses op financieel gebied. Ook hebben we meermaals zorgen gedeeld over dreigende tekorten. Het past dan ook om te beginnen met het maken van een compliment over het positieve resultaat van ruim 6.500 euro dat deze begroting laat zien. Complimenten aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen. Dat er grote meevallers bleken te zijn toen de Meicirculaire 2017 werd gepubliceerd was op z’n zachtst gezegd natuurlijk ook mooi meegenomen. Desondanks, er blijkt inderdaad realistisch te zijn geraamd.
De wethouder geeft aan zich zorgen te maken over de werkdruk bij ambtenaren. Deze is te hoog. Wij zijn enigszins teleurgesteld in het feit dat wij in deze begroting en de toelichtingen hierop weinig tot geen oplossingen aangedragen worden voor dit probleem.
Wij zijn tevreden met het niet wijzigen van de OZB-bijdrage die van de burger gevraagd wordt, afgezien van het indexeringspercentage van 1,6 %.

Bestuur en veiligheid
Over het onderdeel bestuur en veiligheid heeft meneer de Weerdt al gesproken in het eerste deel van onze visie. Daarom zal ik het op dit moment kort houden.
Het is ons inziens terecht dat dit onderdeel als eerste genoemd wordt in de begroting want de veiligheid van onze burgers (op alle verschillende gebieden en manieren) moet ten allen tijde voorop blijven staan!
De lagere lasten op de producten Burgerzaken en Veiligheid zijn mooi meegenomen maar is dit niet de reden van de zorg die de wethouder uitsprak over de werkdruk bij ambtenaren? Met andere woorden: Is het te verwachten dat deze meevallers in de toekomst zullen verdwijnen en de rode cijfers die er in dit programma ook zijn vetter gedrukt gaan doen lijken?
Bij de tegenvallers op het product bestuur vragen wij ons af of 10.000 euro voor afscheidskosten niet wat aan de hoge kant is en willen we nogmaals benadrukken dat de ophoging van 30.000 euro voor kosten van rechtskundig advies niet los gezien kan worden van het slepende conflict tussen de gemeente en de Horsthoekschool. We hopen dan ook dat die school en iedereen die erbij betrokken is nu rust gegund wordt en dat er dus ook niet in hoger beroep gegaan zal worden.


Financiën, economie en grote projecten
Wij staan positief tegenover het verder ontwikkelen van locaties ten behoeve van de woningbouw. Te denken valt aan plekken als oude schoollocaties, de plek van de voormalige zoutloods, de vroegere gemeentewerf en inbreidingslocaties in Heerde, Wapenveld, Veessen en Vorchten.
Ook willen we oproepen tot onderzoek naar waar in de toekomst mogelijk woningbouw plaats kan gaan vinden.
 

Ruimte
In onze visie op dit deel van de begroting willen we eerst ons licht laten schijnen op de verkeersveiligheid die naar onze mening op bepaalde plekken in onze gemeente zeker niet gegarandeerd kan worden aan de burgers.
Zo zijn onze zorgen over de oversteek bij de Brinklaan nog lang niet weggenomen. We zijn benieuwd of er binnen het college al alternatieven zijn besproken om deze oversteek veiliger te maken.
Ook de verkeersveiligheid in het centrum Heerde zal binnenkort op de agenda komen. Het hele centrum afsluiten voor verkeer is ons inziens geen optie. De nadelen die dit met zich mee zal brengen wegen te zwaar. We spreken onze voorkeur uit voor maatregelen als het indirect verlagen van de rijsnelheid door het plaatsen van drempels en het maken van afspraken over de tijdstippen en tijden dat vrachtverkeer mag laden en lossen.
Wij staan nog steeds achter ons standpunt dat er gezocht moet worden naar een mogelijkheid om een gemeenschapshuis in het centrum van Wapenveld te realiseren en roepen het college op om de enorm proactieve en daadkrachtige dorpsraad hierbij te betrekken.
In een themaraad hebben we de kosten voor het begraven in onze gemeente reeds besproken. Wij zijn van mening dat er desondanks nog veel onduidelijkheden leven rond dit onderwerp. We wachten op de informatie die er nog op ons af zal komen en hopen dat onduidelijkheden langzaam maar zeker weg zullen ebben. De verordening heeft speciale aandacht nodig bij behandeling en vaststelling in 2018.

 

Samenleving
Laten we eerst het Sociaal Domein onder de loep nemen.
Het is geweldig dat rode cijfers door de enorme meevaller bij het beschikbaar krijgen van een groot bedrag voor de Jeugdzorg, maar wij hopen dat we ook in de toekomst (zonder incidentele meevallers) ons hoofd boven water kunnen houden. W ij hopen ook dat dit verkregen bedrag genoeg zal zijn om taken (ook in de toekomst) uit te kunnen blijven voeren.
Als we er eens een specifieke taak uitlichten: Het OV-plus vervoer. Wij spreken de verwachting uit dat er in de toekomst geen (of in ieder geval veel minder) gevallen bekend zullen zijn van gebruikers die, in weer en wind, tevergeefs op hun vervoer hebben staan wachten. Want wij zijn van mening dat dit onnodige misverstanden zijn.
Verder willen wij op het gebied van het sociaal domein wederom onze waardering uitspreken voor de WMO-raad, die deskundig en betrokken haar werk blijft doen. Wij willen het belang van het betrekken van deze raad in elk overleg als vereiste en zijn zelfs benieuwd naar de mogelijkheden voor deze raad om een rol te spelen bij het geven van advies aan burgers over hoe te handelen bij een zorgvraag.
Dan het accommodatiebeleid. Beleid dat betrekking heeft op een andere zeer belangrijke voorziening van de Heerder samenleving. De voorziening om te recreëren en te ontspannen. Wij zijn voorstander van zo veel mogelijk privatisering in de toekomst, waarbij de te nemen stappen zoveel en zo vaak mogelijk met de raad besproken worden.
Een andere kwestie die de gemoederen in de samenleving (nog steeds) erg bezig houdt is toch nog steeds die van het Apeldoorns Kanaal. Een kwestie waarvan wij als GBP Heerde toch nog steeds het idee hebben dat we enigszins nat zijn gegaan.. Ondanks dat we als raad in het afgelopen jaar ook geen andere mogelijkheden zagen dan het toelaten van kleine boten en kano’s. De inspanning die (nog steeds) door veel partijen, met gebundelde krachten, geleverd wordt heeft ook ons toch gemotiveerd om aan te sporen op onderzoek om (op welke manier dan ook) bevaarbaarheid door grotere boten mogelijk te maken.
Niet als enige willen wij ons bezwaar maken tegen de plannen omtrent het nieuwe vliegveld in Lelystad en de beoogde vlieghoogtes. Ook wij zien dit plan als een aanslag op de leefbaarheid in zijn geheel van onze gemeente maar ook van de ons omringende gemeenten.
Als laatste willen wij onze blik richten op duurzaamheid. Vanuit de raad heeft een werkgroep in de achter ons liggende periode het initiatief genomen om duurzaamheid in onze gemeente verder op de kaar te zetten. Dit enthousiasme werd terstond overgenomen door een groep burgers met (zo mogelijk) nog meer drive en passie en de oprichting van een heuse energie coöperatie als gevolg! Wat een geweldige ontwikkeling? Wij willen het college tot slot oproepen om alles in het werk te stellen om deze enthousiaste groep mensen te ondersteunen en faciliteren wanneer dit nodig blijkt. We denken hierbij onder andere aan het promoten en onder de aandacht brengen van al hun ideeën middels publicaties in de Schaapskooi.
 

Tot zover de algemene beschouwingen van Gemeentebelang Boerenpartij Heerde.
Rest ons nog om het college en alle ambtenaren veel kracht en wijsheid toe te wensen in de komende periode.

Namens de fractie van Gemeentebelang Boerenpartij Heerde,

Wim de Weerdt
Jan Bijsterbosch
William van Ommen

 

 

 

 

 

 
Verkiezingsprogramma 2014-2018

 
SPEERPUNTEN VOOR DE TOEKOMST

voor uitvoering van de plannen voor een leefbaar centrum Heerde en Wapenveld.

voor het realiseren van een cultuurhuis in het centrum van Wapenveld met inpassing van bibliotheek- en     dorpshuisfuncties.

voor rechtvaardige verdeling van subsidies/huur en erfpacht voor alle verenigingen.

 voor het beheersbaar maken van de financiële huishouding van de gemeente.

 voor inzicht in het uitgavenbeleid van de gemeente en deze uitgaven mogen de inkomsten niet overschrijden.

 

SAMENWERKING H2O-GEMEENTEN: HEERDE MOET HEERDE BLIJVEN!

 Binnenkort is de gemeenteraadsverkiezing. Daarna wordt beslist of Heerde zelfstandig blijft of onderdeel wordt van een nieuwe te vormen grotere gemeente. Uit welke gemeenten dan die nieuwe grotere gemeente bestaat, is bij de huidige raad geen eenduidige mening. GBP is van mening dat Heerde zelfstandig moet blijven, tenzij uit een referendum blijkt dat de meerderheid der bevolking voor opheffing van de gemeente is. Wij hebben gepleit dat de partijen in hun verkiezingsprogramma’s zich uitspreken voor of tegen een bestuurlijke fusie te zijn en zo ja met welke gemeenten De gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014 zijn belangrijk. Immers de nieuwe gemeenteraad beslist of de gemeente al dan niet wordt opgeheven. Wij hebben daarom het college gevraagd in de komende maanden de bevolking te stimuleren te gaan stemmen, in de hoop dat de overgrote meerderheid gaat stemmen (bij de vorige verkiezing stemde slechts 60 % van de kiezers)

  

JEUGD, WELZIJN en ZORG

Gemeenten in Nederland krijgen steeds meer zorgtaken. Zo ook Heerde. Zo zal onder meer de jeugdzorg volgend jaar overgaan van de provincies naar de gemeenten. De nieuwe Wmo moet nog behandeld worden door de Tweede Kamer maar Gemeentebelang Boerenpartij hoopt dat de zorg voor iedereen toegankelijk zal blijven, dat er zorg op maat zal zijn voor iedereen en dat deze dicht bij de mensen zal blijven staan. De zorg moet voor iedereen in de gemeente gewaarborgd blijven en de partij ziet hierin een erg belangrijke rol weggelegd voor de Wmo-raad. Gemeentebelang Boerenpartij spreekt dan ook de wens uit dat de Wmo-raad, als belangrijke verbindingsschakel, vanaf heden actief betrokken zal worden bij vooroverleg met betrekking tot het ontstaan van raadsvoorstellen. Op deze manier zal er een eerlijke financiële verdeling tot stand komen en zal iedere burger in de gemeente zorg geboden kunnen worden wanneer dit nodig zal zijn.

 

FINANCIËN

GBP is tegeneen jaarlijkse verhoging van de OZB. Deze verhoging is een te zware last voor de inwoners van onze gemeente. Zij is voor een strengere bewaking van de uitgaande geldstroom. GBP is voor het beperken van het inhuren van onderzoeksbureaus en onderzoeksbedrijven.

 

DE GROENE RIVIER (Hoogwatergeul)

GBP is voor het zoeken naar goede oplossingen ten behoeve van de toekomst van agrariërs en bewoners in en om de Hoogwatergeul. Bovendien zijn wij voor snelle aanleg van het Waterfront Veessen en aandacht voor een goede fietsverbinding van Veessen naar Heerde.

 

BURGERPARTICIPATIE

GBP probeert zo laagdrempelig mogelijk te zijn en te blijven. Zo horen wij snel wat er leeft bij onze inwoners. Ook informeren wij burgers actief over zaken, die spelen in onze gemeente (zie ook onze website www.gbpheerde.nl). Van alle kanten geïnformeerd worden, is noodzakelijk voor een raadslid om later een weloverwogen beslissing te kunnen nemen.

 

VEILIGHEID

Voor Gemeentebelang Boerenpartij Heerde is veiligheid voor alle burgers in de gemeente een zeer belangrijk punt. Dit is te bereiken door de politie de waardering te geven die ze verdient. Er moet dan ook gehamerd worden op voldoende inzet van de politie in onze gemeente. Een belangrijke taak is om uitgaande jongeren (en de overlast die zij veroorzaken) in te perken. Ook de cijfers omtrent overlast door drugs zullen volgens GBP naar beneden moeten. Een goede controle op de juiste plekken is hiervoor noodzakelijk.
Dan een ander zeer belangrijk punt: De verkoop van vuurwerk. Er moet een betere controle komen hierop. De lokale politiek moet hier beter inzicht in krijgen en het moet mogelijk zijn om vergunningen te weigeren wanneer de verkoop de veiligheid van burgers op wat voor manier dan ook in gevaar brengt!
Verder is GBP Heerde voor het behoud van de brandweerkazernes in zowel Heerde als Wapenveld.
Deze helden verrichten enorm goed werk en hun aanwezigheid versterkt het gevoel van veiligheid bij alle burgers!

 

MILIEU GBP is voor een milieubeleid, dat zich richt op terugdringing van vervuiling van water, bodem, lucht en geluidshinder. Milieuregelgeving prima, maar wel praktisch toepasbaar. Dit bevordert de bereidheid van de burger om aan de getroffen maatregelgeving mee te werken.

  

KLEINE KERNEN

GBP is voor het behoud van kleine kernen, zoals Veessen, Vorchten en Hoorn. Het draagvlakverlies van voorzieningen in de kleine kernen, zoals bij verenigingen en op de scholen, blijven voor ons, als GBP, een voortdurende zorg.

 

VERKEER EN WEGEN

De verkeersveiligheid dient duurzaam te worden verbeterd. Waar nodig moet worden overgegaan worden tot verkeersremmende maatregelen. GBP is niet voor invoering van verkeersdrempels. De verkeersremmende maatregelen zullen op een andere manier verwezenlijkt moeten worden. Wij moeten op een goede wijze omgaan met het beheer en onderhoud van de wegen. Ook dient het parkeren in de kernen uitgebreid te worden en moeten wij in de toekomst vaste parkeerlocaties zoeken. Het parkeerbeleid voor vrachtverkeer in het weekend uitbreiden om zo ongewenst parkeergedrag te voorkomen. Het strooibeleid moet gehandhaafd worden op voetpaden, voor winkelcentra en kerkpaden. De fiets- en voetgangerspaden in de gemeente verbeteren. GBP is voor het bereikbaar houden van de winkelcentra van Heerde en Wapenveld voor alle verkeer (incl. toegankelijkheid gehandicapten en ouderen)

 

SPORT, RECREATIE EN TOERISME

Sport is belangrijk, want sport is goed voor lichaam en geest, daarom is GBP voor het behoud van jeugd- en sportaccommodaties. GBP is van mening dat de speeltuinen moeten blijven en goed onderhoud en vervanging van speeltoestellen nodig zijn. De realisatie en de ontwikkeling rondom het bevaarbaar maken van het Apeldoornskanaal kan een bijdrage leveren aan de opbloei van het toerisme in onze gemeente. GBP wil het Heerderstrand (Transferium) kleinschalig laten blijven. Tevens is zij voor het behouden van het culturele erfgoed ‘Molen de Vlijt’ en ‘Erven IJzerman’. GBP is voor het realiseren van een cultuurhuis in het centrum van Wapenveld met inpassing van Bibliotheek- en Dorpshuisfuncties. Wij zijn van mening dat er een belangrijke taak ligt voor de gemeente, vooral in de voorwaarde scheppende sfeer (accommodaties). Er dient wel een redelijke verhouding te zijn tussen eigen inspanningen en die van de gemeente. De Kozakkenveerdienst in Veessen dient, indien nodig, ondersteunt te worden. GBP Heerde wil blijvende ondersteuning bieden in het behoud van de kunstgrasvelden in de toekomst.

 

WONINGBOUW

GBP is voor het realiseren van woningbouw, in de hele gemeente en op de locatie Bovenkamp 2 en De Kolk GBP is wel voor het realiseren van woningbouw voor ouderen en het mogelijk maken van inbreidingslocaties. Ook moeten ouderen, indien ze dat willen, zo lang mogelijk op dezelfde plek kunnen blijven wonen. Indien kinderen ‘de helpende hand’ willen toesteken om dit mogelijk te kunnen maken, moeten wij hier als gemeente, binnen de mogelijkheden die er zijn, ruim mee omgaan. Ook moeten wij aandacht schenken aan de verhouding tussen koop- en huurwoningen.

 

WERKGELEGENHEID

Onze lokale overheid moet alles in het werk stellen, dat wil zeggen plannen stimuleren om de werkgelegenheid in onze gemeente te bevorderen. GBP is daarom voor het stimuleren van locaties ten behoeve van industrie (Eeuwlandseweg, Berghuizerpapierfabriek en Hattemerbroek) en middenstand, zodat de kernen van de gehele gemeente Heerde leefbaar blijven. De gemeente behoort goede contacten te onderhouden met het bedrijfsleven en de detailhandel.

  

LAND- EN TUINBOUW

Binnen nieuwe bestemmingsplannen dient voldoende ruimte te worden gecreëerd voor structuurverbetering van agrarische bedrijven. Ingeval er sprake is van het vrijkomen van agrarische bedrijfsgebouwen, mag een functie bestemmingswijziging niet ten koste gaan van de bestaande agrarische bedrijven. Ook hobbyboeren kunnen op onze steun rekenen. Zij leveren met hun dieren een bijdrage aan de schoonheid van het landschap.

 

ONDERWIJS

Wij zijn, als GBP, voor vrijheid van onderwijs. Om te zorgen dat er een keuzemogelijkheid blijft, is het in stand houden van de basisscholen in Veessen en Hoorn daarom van groot belang. Goed onderwijs is een basisvoorziening waar iedereen recht op heeft. Wij moeten in deze komende periode niet het voortgezet onderwijs in onze gemeente vergeten. Het kenniscentrum van de Noordgouw speelt daarin een belangrijke rol. Wat betreft de Brede Scholen, is GBP voor goed overleg met bewoners, woonachtig rondom scholen en ouders van betrokken leerlingen aangaande de bouw van Brede Scholen. GBP Heerde is voor het zelfstandig laten voortbestaan van de Horsthoekschool conform de wens van het schoolbestuur. Gemeentebelang Boerenpartij Heerde, voor iedereen in Heerde!!

 

TENSLOTTE

voor het ondersteunen van het behoud van het Berghuizer zwembad.

voor de aanbouw Faberhal en realisatie turnhal Pegasus (voorstel van GBP).

voor renovatie bestaande begraafplaats Wapenveld in plaats van een nieuwe begraafplaats ( idee van GBP besparing 1 miljoen).