footerbg
GEMEENTEBELANG BOERENPARTIJ HEERDE

 

 

Gemeentebelang Boerenpartij Heerde (GBP-Heerde) heet u van harte welkom op haar website.
Met behulp van deze website willen wij u, burgers van de gemeente Heerde en andere belangstellenden, informeren over de werkzaamheden en de standpunten van GBP-Heerde in de Heerder politiek.

 

 

 

 
Kerstgroet 2017 GBP Heerde

 

Op 21 maart 2018 staan de vierjaarlijkse gemeenteraadsverkiezingen weer op het programma.
Om aan de wens van de burger (die vraagt om transparant bestuur) tegemoet te komen verwachten wij dat ook onze partij publiciteit krijgt in de komende tijd. Dit in de vorm van publicaties in de Schaapskooi en duidelijke verslaglegging op de gemeentelijke website betreffende de raadsvergaderingen en commissievergaderingen om de burger een gedegen keuze te kunnen laten maken op 21 maart.
Uiteraard hopen wij dat veel kiezers (na het lezen van ons binnenkort uitkomende verkiezingsprogramma) op GBP Heerde zullen stemmen. Het moet ons van het hart dat wij de verkiezingsuitslag met veel vertrouwen tegemoet zien! Veel burgers zullen het toch met ons eens zijn dat het tijd is voor een frisse wind, er moet iets veranderen!
Dan nu enkele speerpunten/meningen van onze kant..
- Wij zijn erg blij dat de Horsthoekschool op de huidige locatie kan blijven bestaan en dat de uitspraak die de rechter hier onlangs over deed bindend zal zijn!
- Wij spreken ons uit voor de oorspronkelijke plannen van project “wonen rond de Kolk” en spreken onze voorkeur uit voor een plan met koopwoningen!
- Wij zijn tegen het realiseren van een 4e supermarkt in het centrum van Heerde, dit zorgt o.a. voor een lagere omzet van lokale winkeliers en een verlies van banen!
- Wij zijn nog steeds voor het vergroten van de verkeersveiligheid in de kern van Heerde, er moeten gedegen keuzes gemaakt worden die leiden tot aanpassingen!
- Wij maken ons nog steeds hard voor een gemeenschapshuis in het centrum van Wapenveld! Dit verdient het dorp!
- Wij vinden dat een uitbreiding van ons Raadshuis onnodig is, wij zijn voor renovatie maar vinden dat er bij ruimtegebrek gebruik gemaakt moet worden van ruimtes in MFA de Heerd. De kosten die ontstaan bij uitbreiding zijn onacceptabel hoog!!
- Wij hopen dat er eindelijk goede beheersvormen worden gevonden voor MFA de Heerd, de Faberhal en ’t Olde Veld.
- Wij zullen ons blijven inzetten voor een rechtvaardige verdeling van financiele middelen zonder verhoging van plaatselijke belasting!
- Wij hebben duurzaamheid hoog op het vaandel staan en willen onze gemeente helpen voorbereiden op een gas-loos bestaan in de toekomst.

Wat we in het (recente) verleden bereikt hebben?
- Innovaties op de begraafplaats in Wapenveld!
- Uitbreiding aan de Faberhal!
- Onvoorwaardelijke steun aan de Horsthoekschool om te blijven bestaan op de huidige plek!

Ons verkiezingsprogramma zal in januari 2018 gepubliceerd worden en tevens zullen wij omtrent die tijd de kieslijst openbaar maken.

Rest ons om een ieder gezegende Kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar te wensen!

Namens de fractie,

Wim de Weerdt
Jan Bijsterbosch
William van Ommen

 
Algemene Beschouwingen GBP Heerde


Allereerst willen wij als Gemeentebelang Boerenpartij Heerde iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan het tot stand komen van deze begroting en het aanleveren van de stukken.
De afgelopen twee jaar is er bestuurlijk veel veranderd in onze gemeente. Twee wethouders en de burgemeester vertrokken. Met een nieuw college en waarnemend burgemeester hopen we op een goede samenwerking met de raad.
Bij het aantreden van het college in 2014 was het gebruikelijk dat er veel gemandateerd wordt aan het college. Wij vinden dat (ondanks de gemaakte afspraken) de belangrijkste collegebesluiten alsnog met de raad besproken moeten worden. Dit vinden wij democratisch gezien recht doen aan ons raadswerk. Dit voorkomt ook achteraf discussies als er uitvoeringsproblemen ontstaan. Denk aan H2O, het beheer van de Faberhal, Wolfshal, de Heerd, de Horsthoekschool, rechtskundige procedures en procedures omtrent het accommodatiebeleid.
Verder vinden wij de bereikbaarheid van ambtenaren beneden de maat. Het kost enorm veel moeite om een ambtenaar te spreken te komen, als dit al lukt. Wanneer worden hier betere afspraken over gemaakt?
Verder verwachten wij in de komende tijd oplossingen voor de beheersvormen van de Heerd, de Faberhal en de Wolfshal. Tevens verwachten wij informatie te ontvangen (in welke vorm dan ook) over het verloop van deze processen.


Visie op de begroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2021
Als Gemeentebelang Boerenpartij Heerde hebben we ons in het afgelopen jaar meermaals kritisch uitgelaten op bepaalde prognoses op financieel gebied. Ook hebben we meermaals zorgen gedeeld over dreigende tekorten. Het past dan ook om te beginnen met het maken van een compliment over het positieve resultaat van ruim 6.500 euro dat deze begroting laat zien. Complimenten aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen. Dat er grote meevallers bleken te zijn toen de Meicirculaire 2017 werd gepubliceerd was op z’n zachtst gezegd natuurlijk ook mooi meegenomen. Desondanks, er blijkt inderdaad realistisch te zijn geraamd.
De wethouder geeft aan zich zorgen te maken over de werkdruk bij ambtenaren. Deze is te hoog. Wij zijn enigszins teleurgesteld in het feit dat wij in deze begroting en de toelichtingen hierop weinig tot geen oplossingen aangedragen worden voor dit probleem.
Wij zijn tevreden met het niet wijzigen van de OZB-bijdrage die van de burger gevraagd wordt, afgezien van het indexeringspercentage van 1,6 %.

Bestuur en veiligheid
Over het onderdeel bestuur en veiligheid heeft meneer de Weerdt al gesproken in het eerste deel van onze visie. Daarom zal ik het op dit moment kort houden.
Het is ons inziens terecht dat dit onderdeel als eerste genoemd wordt in de begroting want de veiligheid van onze burgers (op alle verschillende gebieden en manieren) moet ten allen tijde voorop blijven staan!
De lagere lasten op de producten Burgerzaken en Veiligheid zijn mooi meegenomen maar is dit niet de reden van de zorg die de wethouder uitsprak over de werkdruk bij ambtenaren? Met andere woorden: Is het te verwachten dat deze meevallers in de toekomst zullen verdwijnen en de rode cijfers die er in dit programma ook zijn vetter gedrukt gaan doen lijken?
Bij de tegenvallers op het product bestuur vragen wij ons af of 10.000 euro voor afscheidskosten niet wat aan de hoge kant is en willen we nogmaals benadrukken dat de ophoging van 30.000 euro voor kosten van rechtskundig advies niet los gezien kan worden van het slepende conflict tussen de gemeente en de Horsthoekschool. We hopen dan ook dat die school en iedereen die erbij betrokken is nu rust gegund wordt en dat er dus ook niet in hoger beroep gegaan zal worden.


Financiën, economie en grote projecten
Wij staan positief tegenover het verder ontwikkelen van locaties ten behoeve van de woningbouw. Te denken valt aan plekken als oude schoollocaties, de plek van de voormalige zoutloods, de vroegere gemeentewerf en inbreidingslocaties in Heerde, Wapenveld, Veessen en Vorchten.
Ook willen we oproepen tot onderzoek naar waar in de toekomst mogelijk woningbouw plaats kan gaan vinden.
 

Ruimte
In onze visie op dit deel van de begroting willen we eerst ons licht laten schijnen op de verkeersveiligheid die naar onze mening op bepaalde plekken in onze gemeente zeker niet gegarandeerd kan worden aan de burgers.
Zo zijn onze zorgen over de oversteek bij de Brinklaan nog lang niet weggenomen. We zijn benieuwd of er binnen het college al alternatieven zijn besproken om deze oversteek veiliger te maken.
Ook de verkeersveiligheid in het centrum Heerde zal binnenkort op de agenda komen. Het hele centrum afsluiten voor verkeer is ons inziens geen optie. De nadelen die dit met zich mee zal brengen wegen te zwaar. We spreken onze voorkeur uit voor maatregelen als het indirect verlagen van de rijsnelheid door het plaatsen van drempels en het maken van afspraken over de tijdstippen en tijden dat vrachtverkeer mag laden en lossen.
Wij staan nog steeds achter ons standpunt dat er gezocht moet worden naar een mogelijkheid om een gemeenschapshuis in het centrum van Wapenveld te realiseren en roepen het college op om de enorm proactieve en daadkrachtige dorpsraad hierbij te betrekken.
In een themaraad hebben we de kosten voor het begraven in onze gemeente reeds besproken. Wij zijn van mening dat er desondanks nog veel onduidelijkheden leven rond dit onderwerp. We wachten op de informatie die er nog op ons af zal komen en hopen dat onduidelijkheden langzaam maar zeker weg zullen ebben. De verordening heeft speciale aandacht nodig bij behandeling en vaststelling in 2018.

 

Samenleving
Laten we eerst het Sociaal Domein onder de loep nemen.
Het is geweldig dat rode cijfers door de enorme meevaller bij het beschikbaar krijgen van een groot bedrag voor de Jeugdzorg, maar wij hopen dat we ook in de toekomst (zonder incidentele meevallers) ons hoofd boven water kunnen houden. W ij hopen ook dat dit verkregen bedrag genoeg zal zijn om taken (ook in de toekomst) uit te kunnen blijven voeren.
Als we er eens een specifieke taak uitlichten: Het OV-plus vervoer. Wij spreken de verwachting uit dat er in de toekomst geen (of in ieder geval veel minder) gevallen bekend zullen zijn van gebruikers die, in weer en wind, tevergeefs op hun vervoer hebben staan wachten. Want wij zijn van mening dat dit onnodige misverstanden zijn.
Verder willen wij op het gebied van het sociaal domein wederom onze waardering uitspreken voor de WMO-raad, die deskundig en betrokken haar werk blijft doen. Wij willen het belang van het betrekken van deze raad in elk overleg als vereiste en zijn zelfs benieuwd naar de mogelijkheden voor deze raad om een rol te spelen bij het geven van advies aan burgers over hoe te handelen bij een zorgvraag.
Dan het accommodatiebeleid. Beleid dat betrekking heeft op een andere zeer belangrijke voorziening van de Heerder samenleving. De voorziening om te recreëren en te ontspannen. Wij zijn voorstander van zo veel mogelijk privatisering in de toekomst, waarbij de te nemen stappen zoveel en zo vaak mogelijk met de raad besproken worden.
Een andere kwestie die de gemoederen in de samenleving (nog steeds) erg bezig houdt is toch nog steeds die van het Apeldoorns Kanaal. Een kwestie waarvan wij als GBP Heerde toch nog steeds het idee hebben dat we enigszins nat zijn gegaan.. Ondanks dat we als raad in het afgelopen jaar ook geen andere mogelijkheden zagen dan het toelaten van kleine boten en kano’s. De inspanning die (nog steeds) door veel partijen, met gebundelde krachten, geleverd wordt heeft ook ons toch gemotiveerd om aan te sporen op onderzoek om (op welke manier dan ook) bevaarbaarheid door grotere boten mogelijk te maken.
Niet als enige willen wij ons bezwaar maken tegen de plannen omtrent het nieuwe vliegveld in Lelystad en de beoogde vlieghoogtes. Ook wij zien dit plan als een aanslag op de leefbaarheid in zijn geheel van onze gemeente maar ook van de ons omringende gemeenten.
Als laatste willen wij onze blik richten op duurzaamheid. Vanuit de raad heeft een werkgroep in de achter ons liggende periode het initiatief genomen om duurzaamheid in onze gemeente verder op de kaar te zetten. Dit enthousiasme werd terstond overgenomen door een groep burgers met (zo mogelijk) nog meer drive en passie en de oprichting van een heuse energie coöperatie als gevolg! Wat een geweldige ontwikkeling? Wij willen het college tot slot oproepen om alles in het werk te stellen om deze enthousiaste groep mensen te ondersteunen en faciliteren wanneer dit nodig blijkt. We denken hierbij onder andere aan het promoten en onder de aandacht brengen van al hun ideeën middels publicaties in de Schaapskooi.
 

Tot zover de algemene beschouwingen van Gemeentebelang Boerenpartij Heerde.
Rest ons nog om het college en alle ambtenaren veel kracht en wijsheid toe te wensen in de komende periode.

Namens de fractie van Gemeentebelang Boerenpartij Heerde,

Wim de Weerdt
Jan Bijsterbosch
William van Ommen