footerbg
GEMEENTEBELANG BOERENPARTIJ HEERDE

GBP Heerde 


 

Gemeentebelang Boerenpartij Heerde (GBP-Heerde) heet u van harte welkom op haar website.
Met behulp van deze website willen wij u, burgers van de gemeente Heerde en andere belangstellenden, informeren over de werkzaamheden en de standpunten van GBP-Heerde in de Heerder politiek.

 

 

 

 
GBP Heerde: DE Boerenpartij!

 

In diverse media werden de afgelopen dagen steken uitgedeeld in de richting van onze partij waarin beweerd werd dat wij niets voor de boeren zouden willlen betekenen...

Wij nemen afstand van deze (zeer bijzondere) uitspraken en vinden het jammer dat andere partijen het nodig vinden om steken onder de gordel uit te delen naar ons. We vinden dit alle fatsoensnormen te buiten gaan!


Gemeentebelang BOERENpartij is een partij die altijd het beste met de agrarier in in onze gemeente voor heeft gehad en er zijn TALLOZE voorbeelden waarin we de agrarier ondersteund hebben, zowel individueel als in algemene zaken!

 

Ook in de toekomst zullen we hen altijd blijven ondersteunen en een zinsnede dat er "niets" over hen in ons verkiezingsprogramma staat is veel te kort door de bocht. Uit veel verschillende punten valt op te maken dat we ons juist wel inzetten voor de agrariers in onze gemeente. Op alle gebieden! Daar is alleen wel wat begrijpend lezen voor nodig, maar dat kunnen boeren zeker!

 

En bovendien... wat voor zin heeft het om in een verkiezingsprograma te roepen dat "men er voor de agrarier is" als daar (in de afgelopen jaren) niets mee gedaan is????

 
Verkiezingsprogramma GBP Heerde 2018 - 2022

 

Beste lezer,

U staat op het punt om het verkiezingsprogramma van Gemeentebelang Boerenpartij Heerde voor de periode 2018 – 2022 te lezen.
Een periode waarin wij bereid zijn om bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen wanneer dit nodig blijkt te zijn.
Wij hopen dat u na het lezen van de verkiezingsprogramma’s van alle partijen de weg naar de stembus vindt en uw stem uitbrengt op onze partij!
 
Ruimtelijke Ontwikkeling

Project de Kolk: Wij zijn voor uitvoering van het oude plan van project de Kolk door het realiseren van koopwoningen.

Raadhuis: Wij zijn tegen de verbouwing van het raadhuis voor 1,8 miljoen euro en vinden dat er bij ruimtegebrek gebruik gemaakt moet worden van ruimtes in MFA de Heerd. Wij zijn voor renovatie en verduurzaming.

Vierde supermarkt: Wij zijn tegen de vestiging van een vierde supermarkt in de Heerde.

Centrum Heerde: Wij zijn voor verkeersveilige kernen in onze gemeente maar zijn geen voorstander van het afsluiten van het centrum van Heerde. Wel vinden wij dat er drempels aangelegd moeten worden en dat er afspraak gemaakt moeten worden over het toelaten van vrachtverkeer.

Woningbouw: Wij zijn voor het zoeken naar nieuwe locaties voor woningbouw in alle kernen in onze gemeente! Ook vinden wij dat de oude gemeentewerf gebruikt moet worden voor woningbouw en het aanleggen van parkeerplaatsen.

H2O bedrijventerrein: Wij hopen dat het einde van de recessie zal leiden tot de verkoop van kavels en uiteindelijk, de aanleg van de ontsluiting. Tevens hopen wij dat deze ontwikkelingen werkgelegenheid zullen opleveren voor de burgers van (o.a.) onze gemeente.

Begraafplaats: In de toekomst zullen wij weer plannen indienen om extra plaatsen te genereren op de begraafplaats in Wapenveld.

Afvalverwerking: Wij hebben adviezen gegeven aan lokale instanties om afvalverwerking in onze gemeente te laten blijven voortbestaan.

 

Samenleving

Legen container: Wij zijn tegen het wijzigen van het legen van de grijze container van eens in de 4 naar eens in de 8 weken.

Terrasvergunningen: Wij zijn voor een soepel beleid omtrent de openstelling van terrassen en zijn voor verlenging van de mogelijkheid tot opening van de terrassen door de middenstand in onze gemeente!

Cultuurhuus Wapenveld: Wij hopen dat er in de nabije toekomst een Cultuurhuus gerealiseerd wordt in het centrum van Wapenveld. Met dezelfde (en eventueel extra) voorzieningen als in de huidige Hof van Cramer.

Zondagsrust: Wij vinden dat de waarden en normen die bij onze gemeente “horen” gerespecteerd en nageleefd moeten worden en zijn daarom een voorstander van het handhaven van de zondagsrust in onze gemeente! En mede daardoor zijn wij ook tegenstander van het openstellen van de winkels op zondag.

Glasvezel: Wij zijn voor het aanleggen van glasvezel in alle buitengebieden in onze gemeente.

Beheer gebouwen en accomodaties: Wij zijn voor een sociaal bestuur en beheer van MFA de Heerd, de Faberhal en ’t Olde Veld.

Vliegveld Lelystad: Wij zijn pertinent tegen de plannen rond vliegveld Lelystad met veel te lage vlieghoogtes als gevolg.

De Heerd: Wij vinden dat er financieel gezien goede afspraken gemaakt moeten worden om dit gebouw volledig te kunnen benutten en volledig te kunnen verhuren. Dit in samenspraak met een goed bestuur. De Heerd moet behouden blijven voor Heerde!

Apeldoorns Kanaal: Wij zijn blij dat er door verschillende partijen nog steeds plannen worden gemaakt die tot succes kunnen leiden. Wij hopen dat er binnenkort een stappenplan zal komen dat uiteindelijk zal leiden tot het beweegbaar maken van de bruggen. Voor financiering moet met alle partijen die betrokken willen zijn gesproken worden.

Horeca: Wij zijn tegen het plan om op een vijftal beoogde locaties (bij de zogenaamde TOPS) grootschalige horeca exploitaties te realiseren omdat we van mening zijn dat dit de (huidige) lokale horeca enorm schaadt! Wij vinden dat in gesprek met de bestaande horeca-ondernemers gekeken moet worden wat hun mogelijkheden hierin zijn!

Erve IJzerman: Wij zullen Erve IJzerman altijd blijven steunen!

Modelvliegtuigen: Wij zijn voor het overnemen van het besluit om een tijdelijke opslag te realiseren om zo het voortbestaan van de modelvliegclub te kunnen garanderen!

 

Sociaal Domein

WMO-zaken: Wij zijn voor goede indicaties binnen het Sociaal Domein, zowel op het gebied van de thuiszorg als bij het verstrekken van hulpmiddelen.

OV-Plus vervoer: Wij vinden dat er alles aan gedaan moet worden om er voor te zorgen dat gebruikers van het OV-Plus-vervoer nooit meer tevergeefs hoeven te wachten op hun vervoer.

Ouderen in onze gemeente: Is van mening dat ouderen in staat moeten worden gesteld zo lang mogelijk thuis te wonen. Onder andere door aanpassingen te doen aan het huis en bijwoning (van kinderen) mogelijk te maken.
Wij vinden dat medewerking moet worden verleend aan de Wendhorst om een zorgcomplex met dagopvang voor ouderen te realiseren!
Ook vinden wij dat er koffieochtenden voor ouderen moeten worden georganiseerd in de Heerd waarbij voor vervoer wordt gezorgd door vrijwilligers in te schakelen!

Adviesraad Sociaal Domein: Wij spreken onze waardering uit voor de Adviesraad Sociaal Domein en vinden dat deze raad ook ingezet moet kunnen worden bij specifieke zorgvragen.

Mantelzorgers: Wij waarderen deze helden, die alles doen wat ze kunnen in hulpbehoeftige situaties, enorm en vinden dat deze groep nooit uit het oog verloren mag worden!

 

Bestuur en Veiligheid

Brandweer: Wij zijn groot voorstander van het behoud van de brandweerkazernes in onze gemeente.

Handhaving: Wij zijn voor streng optreden wanneer de leefbaarheid in onze gemeente door het gedrag van individuen in het gedrang komt en spreken hierbij onze onvoorwaardelijke steun uit aan de politie en alle andere betrokkenen!
 
 Verkeer en Wegen

Rotondes: Wij zijn voor het fietsveilig maken van de rotondes in onze gemeente door de fietser voorrang te geven op alle rotondes in onze gemeente. Indien noodzakelijk door het verleggen van de komgrens.

Brinklaan Heerde: Wij vinden dat dit oversteekpunt veiliger moet worden gemaakt door een andere route voor doorgaand fietsverkeer aan te leggen of door een proef met stoplichten te doen!

Motorrijders: Wij zijn er voorstander van om openingstijden van de IJsseldijk voor motorrijders in te stellen om zo het motorverkeer enigszins onder controle te houden.

 

Sport, Recreatie en Toerisme

Accomodatiebeleid: Wij zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van dit beleid en vinden dat bij de uitwerking van plannen altijd de club(s) en de gemeenteraad betrokken moeten worden!
Ook zijn wij goot voorstander van eerlijke verdeling van de subsidies over alle verenigingen in onze gemeente.

Hoogwatergeul: Wij hopen dat (nu de aanleg van de hoogwatergeul afgerond is) de fietsroutes die in dit gebied aangelegd zijn mogen bijdragen aan een verbetering van het toerisme in onze gemeente.
Prikkeldraad: Wij zijn voor het verwijderen van het prikkeldraad in het gebied van de hoogwatergeul, dat naar onze mening veel te dicht bij het fietspad staat.

Vergunningen: Wij zijn voor het verlenen van jaarlijkse vergunningen voor clubs zodat ze niet elke keer opnieuw aanvragen hoeven doen. Clubs moeten een activiteitenkalender kunnen indienen en op basis daarvan moet een bedrag samengesteld worden.

Winkels: Wij zijn voor het stimuleren van de middenstand om zich te vestigen in de kernen in onze gemeente zodat de leefbaarheid bevorderd wordt.

Duurzaamheid

Duurzaam bouwen: Wij zijn voorstander van het op termijn toepassen van verduurzaming door energiezuinig en gasloos te bouwen .

Duurzame energie: Wij zijn voor het (waar nodig) ondersteunen van de energie-coöperatie Heerde Energiek zodat meer burgers in staat worden gesteld om duurzamer te leven.
 
 Onderwijs

Horsthoekschool: Wij zijn er nog steeds voor om de Horsthoekschool op de huidige locatie te laten voortbestaan en zijn van mening dat er geen vervolgstappen gezet moeten worden.

Financiën

Financiele middelen en belasting: Wij zijn voor een rechtvaardige verdeling van de financiële middelen zonder verhoging van de belastingen. Wij zijn tegen elke vorm van geldverspilling want de rekening komt achteraf terecht bij de bewoners van deze gemeente!

OZB: Wij zijn tegen OZB-verhoging. Zowel in taxatie als in tariefaanpassing. De inkomsten van 2017 moeten gehandhaafd, maar zeker niet uitgebreid worden. Veel huishoudens hebben het erg moeilijk om het hoofd boven water te houden en voor de burger in Heerde is een verhoging van de OZB een ramp. Wij zijn voor inflatiecorrectie.

 

Namens de fractie van GBP Heerde

Wim de Weerdt

 

 
Kieslijst GBP Heerde 2018Bij deze brengen wij de kieslijst van Gemeentebelang Boerenpartij 2018 bij u onder de aandacht. 
 Wij zijn erg blij dat we een dergelijk sterke kieslijst samen hebben weten te stellen en hopen dat u als burger de gang naar de stembus zult maken en voor onze partij kiest!

 

                                                         

  1. Wim de Weerdt                                   7. Ali Visser

  2. William van Ommen                            8. Harm Jans
  3. Henk Dijslag                                       9. Dick Bronsink
  4. William Boeve                                    10. Rik de Weerdt
  5. Debora Breunis                                  11. Michael van Renselaar
  6. Arend Jan van Duren

 

 
Kerstgroet 2017 GBP Heerde

 

Op 21 maart 2018 staan de vierjaarlijkse gemeenteraadsverkiezingen weer op het programma.
Om aan de wens van de burger (die vraagt om transparant bestuur) tegemoet te komen verwachten wij dat ook onze partij publiciteit krijgt in de komende tijd. Dit in de vorm van publicaties in de Schaapskooi en duidelijke verslaglegging op de gemeentelijke website betreffende de raadsvergaderingen en commissievergaderingen om de burger een gedegen keuze te kunnen laten maken op 21 maart.
Uiteraard hopen wij dat veel kiezers (na het lezen van ons binnenkort uitkomende verkiezingsprogramma) op GBP Heerde zullen stemmen. Het moet ons van het hart dat wij de verkiezingsuitslag met veel vertrouwen tegemoet zien! Veel burgers zullen het toch met ons eens zijn dat het tijd is voor een frisse wind, er moet iets veranderen!
Dan nu enkele speerpunten/meningen van onze kant..
- Wij zijn erg blij dat de Horsthoekschool op de huidige locatie kan blijven bestaan en dat de uitspraak die de rechter hier onlangs over deed bindend zal zijn!
- Wij spreken ons uit voor de oorspronkelijke plannen van project “wonen rond de Kolk” en spreken onze voorkeur uit voor een plan met koopwoningen!
- Wij zijn tegen het realiseren van een 4e supermarkt in het centrum van Heerde, dit zorgt o.a. voor een lagere omzet van lokale winkeliers en een verlies van banen!
- Wij zijn nog steeds voor het vergroten van de verkeersveiligheid in de kern van Heerde, er moeten gedegen keuzes gemaakt worden die leiden tot aanpassingen!
- Wij maken ons nog steeds hard voor een gemeenschapshuis in het centrum van Wapenveld! Dit verdient het dorp!
- Wij vinden dat een uitbreiding van ons Raadshuis onnodig is, wij zijn voor renovatie maar vinden dat er bij ruimtegebrek gebruik gemaakt moet worden van ruimtes in MFA de Heerd. De kosten die ontstaan bij uitbreiding zijn onacceptabel hoog!!
- Wij hopen dat er eindelijk goede beheersvormen worden gevonden voor MFA de Heerd, de Faberhal en ’t Olde Veld.
- Wij zullen ons blijven inzetten voor een rechtvaardige verdeling van financiele middelen zonder verhoging van plaatselijke belasting!
- Wij hebben duurzaamheid hoog op het vaandel staan en willen onze gemeente helpen voorbereiden op een gas-loos bestaan in de toekomst.

Wat we in het (recente) verleden bereikt hebben?
- Innovaties op de begraafplaats in Wapenveld!
- Uitbreiding aan de Faberhal!
- Onvoorwaardelijke steun aan de Horsthoekschool om te blijven bestaan op de huidige plek!

Ons verkiezingsprogramma zal in januari 2018 gepubliceerd worden en tevens zullen wij omtrent die tijd de kieslijst openbaar maken.

Rest ons om een ieder gezegende Kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar te wensen!

Namens de fractie,

Wim de Weerdt
Jan Bijsterbosch
William van Ommen