footerbg
GEMEENTEBELANG BOERENPARTIJ HEERDE

GBP Heerde 


 

Gemeentebelang Boerenpartij Heerde (GBP-Heerde) heet u van harte welkom op haar website.
Met behulp van deze website willen wij u, burgers van de gemeente Heerde en andere belangstellenden, informeren over de werkzaamheden en de standpunten van GBP-Heerde in de Heerder politiek!

 
Algemene Beschouwingen 2019


Wij zijn blij dat de het college ons een sluitende begroting heeft kunnen aanbieden voor het jaar 2020! Hier is veel goed werk aan vooraf gegaan! Maar….
We zijn ook van mening dat er dingen heel anders hadden gekund EN gemoeten!
Wij zijn als partij van mening dat we in deze financieel erg moeilijke tijd drie keer na moeten denken voor we geld uitgeven! Wij zijn van mening dat er ook in het afgelopen jaar foute keuzes zijn gemaakt bij het uitgeven van (soms grote) geldbedragen!
Hieronder geven we u als volger van (of misschien wel stemmer op) onze partij enkele voorbeelden:
 

* Wij zijn zeer ontstemd over het resultaat van de veranderingen aan de Groteweg in Wapenveld. Het had veiliger moeten worden, maar met deze middenberm isw dit geenszins het geval! Het is alleen maar onveiliger geworden! En dan de 18!!! Verkeersborden die geplaatst zijn… Wij zien door de borden het bos niet meer!

* Wij willen dat de verordening begraven zo vaststellen dat we niet vast komen te zitten aan foute keuzes! Dus met een mogelijkheid om deze aan te passen in 2020!

* We zijn blij met de positieve cijfers die gehaald zijn in het sociaal domein, knap werk!

* Hoe zit het voordeel dat geschreven wordt m.b.t. de rente op het geleende geld? Hier is rekening gehouden met een gunstig rentepercentage, maar wat als dit percentage in de jaren verandert? Dan hebben we vast een probleem…

* Voor wat betreft de renovatie van het raadhuis zijn wij nog steeds voor versobering van het plan! Wij vinden dat alleen het noodzakelijke gedaan moet worden! Bij budgetoverschrijdingen moet direct terug gekomen worden bij de raad!

* Over het groenonderhoud in onze gemeente: Er moet meer geld beschikbaar gesteld worden voor groenonderhoud in alle kernen van de gemeente! Het zag er afgelopen jaar niet uit!

* Hoe kunnen we het terrein van de oude Hank voor zo’n spotprijs in de verkoop doen? Hier moet toch veel meer geld op te verdienen zijn?! We moeten bezuinigen op de uitgaven, niet op de inkomsten!

* Dit jaar vieren we 75 jaar vrijheid. Wij verzoeken het college om legevrije vergunningen te verlenen aan verenigingen die iets willen organiseren! Anders heeft de subsidie de men krijgt totaal geen nut…

* Met betrekking tot de aanpassingen die (nu alweer!) gedaan moeten worden aan de Heerd: Erg jammer dat hier bij de bouw overheen gekeken is.. Veel geld naar klimaatregulatie.. een behoorlijk bedrag om de akoestiek in de theaterzaal te verbeteren. Wij hadden dit geld liever anders besteed..

Concluderend stellen wij dat het geld dat we hebben maar een keer uitgegeven kan worden. Wij hopen dat in het komende politieke jaar goede keuzes worden gemaakt. Keuzes waarbij het algemeen belang van onze burgers voorop staat!

Namens de fractie van Gemeentebelang Boerenpartij Heerde,

Wim de Weerdt
William van Ommen
William Boeve
Arend-Jan van Duren

 
Visie GBP Heerde op Perspectiefnota

 

 • Wij willen in de toekomst een sluitende begroting op kunnen stellen zonder afhankelijk te zijn van financiële meevallers!

 • Wij balen van de financiële tegenvallers die uit de samenwerking in gemeenschappelijke regelingen voortkomen!

 • Wij zijn blij met de opbrengsten uit de precariobelasting en willen deze gebruiken om reserves aan te vullen!

 • Wij zijn voor duurzaamheid en hopen op plannen voor het plaatsen van zonnepanelen!

 • Wij zien nog steeds heil in het bevaarbaar maken van het Apeldoorns Kanaal maar wel door ondersteuning van externe subsidies!

 • Bij renovatie van het raadhuis gaan wij uit van een sober plan! Alleen verduurzaming en noodzakelijk onderhoud!

 • Tevens hopen wij op uitbreiding van bouwlocaties door samenwerking met meerdere partijen, bijvoorbeeld Triada!

 • Wij zien spoedige plaatsing van verkeerslichten aan de Brinklaan tegemoet.

 • Wij willen afspraken op papier die ervoor zorgen dat er begraven kan blijven worden op de begraafplaats in Wapenveld!

 • Wij willen snel duidelijkheid voor de Horsthoekschool!

 • Er moet geld gereserveerd worden voor snelle realisatie van een Cultuurhuus in het centrum van Wapenveld!

 • De kosten binnen het sociaal domein blijven ons ernstige zorgen baren! Wij verwachten (mede door inspanning van de hele regio) meer geld vanuit den Haag!

 • OV-Plusvervoer heeft zijn laatste kans gekregen!

 • Sportclubs moeten financieel krijgen waar ze recht op hebben om te kunnen privatiseren!

 • Wij hopen dat er snel gebouwd gaat worden op de locatie van de gemeentewerf!

 • Wij zijn tegen verhoging van leges en OZB, liever ambitie uitstellen dan geld bij de bevolking vandaan halen!

Namens de fractie van GBP Heerde,

Wim de Weerdt

 
Verkiezingsprogramma GBP Heerde 2018 - 2022

 

Beste lezer,

U staat op het punt om het verkiezingsprogramma van Gemeentebelang Boerenpartij Heerde voor de periode 2018 – 2022 te lezen.
Een periode waarin wij bereid zijn om bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen wanneer dit nodig blijkt te zijn.
Wij hopen dat u na het lezen van de verkiezingsprogramma’s van alle partijen de weg naar de stembus vindt en uw stem uitbrengt op onze partij!
 
Ruimtelijke Ontwikkeling

Project de Kolk: Wij zijn voor uitvoering van het oude plan van project de Kolk door het realiseren van koopwoningen.

Raadhuis: Wij zijn tegen de verbouwing van het raadhuis voor 1,8 miljoen euro en vinden dat er bij ruimtegebrek gebruik gemaakt moet worden van ruimtes in MFA de Heerd. Wij zijn voor renovatie en verduurzaming.

Vierde supermarkt: Wij zijn tegen de vestiging van een vierde supermarkt in de Heerde.

Centrum Heerde: Wij zijn voor verkeersveilige kernen in onze gemeente maar zijn geen voorstander van het afsluiten van het centrum van Heerde. Wel vinden wij dat er drempels aangelegd moeten worden en dat er afspraak gemaakt moeten worden over het toelaten van vrachtverkeer.

Woningbouw: Wij zijn voor het zoeken naar nieuwe locaties voor woningbouw in alle kernen in onze gemeente! Ook vinden wij dat de oude gemeentewerf gebruikt moet worden voor woningbouw en het aanleggen van parkeerplaatsen.

H2O bedrijventerrein: Wij hopen dat het einde van de recessie zal leiden tot de verkoop van kavels en uiteindelijk, de aanleg van de ontsluiting. Tevens hopen wij dat deze ontwikkelingen werkgelegenheid zullen opleveren voor de burgers van (o.a.) onze gemeente.

Begraafplaats: In de toekomst zullen wij weer plannen indienen om extra plaatsen te genereren op de begraafplaats in Wapenveld.

Afvalverwerking: Wij hebben adviezen gegeven aan lokale instanties om afvalverwerking in onze gemeente te laten blijven voortbestaan.

 

Samenleving

Legen container: Wij zijn tegen het wijzigen van het legen van de grijze container van eens in de 4 naar eens in de 8 weken.

Terrasvergunningen: Wij zijn voor een soepel beleid omtrent de openstelling van terrassen en zijn voor verlenging van de mogelijkheid tot opening van de terrassen door de middenstand in onze gemeente!

Cultuurhuus Wapenveld: Wij hopen dat er in de nabije toekomst een Cultuurhuus gerealiseerd wordt in het centrum van Wapenveld. Met dezelfde (en eventueel extra) voorzieningen als in de huidige Hof van Cramer.

Zondagsrust: Wij vinden dat de waarden en normen die bij onze gemeente “horen” gerespecteerd en nageleefd moeten worden en zijn daarom een voorstander van het handhaven van de zondagsrust in onze gemeente! En mede daardoor zijn wij ook tegenstander van het openstellen van de winkels op zondag.

Glasvezel: Wij zijn voor het aanleggen van glasvezel in alle buitengebieden in onze gemeente.

Beheer gebouwen en accomodaties: Wij zijn voor een sociaal bestuur en beheer van MFA de Heerd, de Faberhal en ’t Olde Veld.

Vliegveld Lelystad: Wij zijn pertinent tegen de plannen rond vliegveld Lelystad met veel te lage vlieghoogtes als gevolg.

De Heerd: Wij vinden dat er financieel gezien goede afspraken gemaakt moeten worden om dit gebouw volledig te kunnen benutten en volledig te kunnen verhuren. Dit in samenspraak met een goed bestuur. De Heerd moet behouden blijven voor Heerde!

Apeldoorns Kanaal: Wij zijn blij dat er door verschillende partijen nog steeds plannen worden gemaakt die tot succes kunnen leiden. Wij hopen dat er binnenkort een stappenplan zal komen dat uiteindelijk zal leiden tot het beweegbaar maken van de bruggen. Voor financiering moet met alle partijen die betrokken willen zijn gesproken worden.

Horeca: Wij zijn tegen het plan om op een vijftal beoogde locaties (bij de zogenaamde TOPS) grootschalige horeca exploitaties te realiseren omdat we van mening zijn dat dit de (huidige) lokale horeca enorm schaadt! Wij vinden dat in gesprek met de bestaande horeca-ondernemers gekeken moet worden wat hun mogelijkheden hierin zijn!

Erve IJzerman: Wij zullen Erve IJzerman altijd blijven steunen!

Modelvliegtuigen: Wij zijn voor het overnemen van het besluit om een tijdelijke opslag te realiseren om zo het voortbestaan van de modelvliegclub te kunnen garanderen!

 

Sociaal Domein

WMO-zaken: Wij zijn voor goede indicaties binnen het Sociaal Domein, zowel op het gebied van de thuiszorg als bij het verstrekken van hulpmiddelen.

OV-Plus vervoer: Wij vinden dat er alles aan gedaan moet worden om er voor te zorgen dat gebruikers van het OV-Plus-vervoer nooit meer tevergeefs hoeven te wachten op hun vervoer.

Ouderen in onze gemeente: Is van mening dat ouderen in staat moeten worden gesteld zo lang mogelijk thuis te wonen. Onder andere door aanpassingen te doen aan het huis en bijwoning (van kinderen) mogelijk te maken.
Wij vinden dat medewerking moet worden verleend aan de Wendhorst om een zorgcomplex met dagopvang voor ouderen te realiseren!
Ook vinden wij dat er koffieochtenden voor ouderen moeten worden georganiseerd in de Heerd waarbij voor vervoer wordt gezorgd door vrijwilligers in te schakelen!

Adviesraad Sociaal Domein: Wij spreken onze waardering uit voor de Adviesraad Sociaal Domein en vinden dat deze raad ook ingezet moet kunnen worden bij specifieke zorgvragen.

Mantelzorgers: Wij waarderen deze helden, die alles doen wat ze kunnen in hulpbehoeftige situaties, enorm en vinden dat deze groep nooit uit het oog verloren mag worden!

 

Bestuur en Veiligheid

Brandweer: Wij zijn groot voorstander van het behoud van de brandweerkazernes in onze gemeente.

Handhaving: Wij zijn voor streng optreden wanneer de leefbaarheid in onze gemeente door het gedrag van individuen in het gedrang komt en spreken hierbij onze onvoorwaardelijke steun uit aan de politie en alle andere betrokkenen!
 
 Verkeer en Wegen

Rotondes: Wij zijn voor het fietsveilig maken van de rotondes in onze gemeente door de fietser voorrang te geven op alle rotondes in onze gemeente. Indien noodzakelijk door het verleggen van de komgrens.

Brinklaan Heerde: Wij vinden dat dit oversteekpunt veiliger moet worden gemaakt door een andere route voor doorgaand fietsverkeer aan te leggen of door een proef met stoplichten te doen!

Motorrijders: Wij zijn er voorstander van om openingstijden van de IJsseldijk voor motorrijders in te stellen om zo het motorverkeer enigszins onder controle te houden.

 

Sport, Recreatie en Toerisme

Accomodatiebeleid: Wij zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van dit beleid en vinden dat bij de uitwerking van plannen altijd de club(s) en de gemeenteraad betrokken moeten worden!
Ook zijn wij goot voorstander van eerlijke verdeling van de subsidies over alle verenigingen in onze gemeente.

Hoogwatergeul: Wij hopen dat (nu de aanleg van de hoogwatergeul afgerond is) de fietsroutes die in dit gebied aangelegd zijn mogen bijdragen aan een verbetering van het toerisme in onze gemeente.
Prikkeldraad: Wij zijn voor het verwijderen van het prikkeldraad in het gebied van de hoogwatergeul, dat naar onze mening veel te dicht bij het fietspad staat.

Vergunningen: Wij zijn voor het verlenen van jaarlijkse vergunningen voor clubs zodat ze niet elke keer opnieuw aanvragen hoeven doen. Clubs moeten een activiteitenkalender kunnen indienen en op basis daarvan moet een bedrag samengesteld worden.

Winkels: Wij zijn voor het stimuleren van de middenstand om zich te vestigen in de kernen in onze gemeente zodat de leefbaarheid bevorderd wordt.

Duurzaamheid

Duurzaam bouwen: Wij zijn voorstander van het op termijn toepassen van verduurzaming door energiezuinig en gasloos te bouwen .

Duurzame energie: Wij zijn voor het (waar nodig) ondersteunen van de energie-coöperatie Heerde Energiek zodat meer burgers in staat worden gesteld om duurzamer te leven.
 
 Onderwijs

Horsthoekschool: Wij zijn er nog steeds voor om de Horsthoekschool op de huidige locatie te laten voortbestaan en zijn van mening dat er geen vervolgstappen gezet moeten worden.

Financiën

Financiele middelen en belasting: Wij zijn voor een rechtvaardige verdeling van de financiële middelen zonder verhoging van de belastingen. Wij zijn tegen elke vorm van geldverspilling want de rekening komt achteraf terecht bij de bewoners van deze gemeente!

OZB: Wij zijn tegen OZB-verhoging. Zowel in taxatie als in tariefaanpassing. De inkomsten van 2017 moeten gehandhaafd, maar zeker niet uitgebreid worden. Veel huishoudens hebben het erg moeilijk om het hoofd boven water te houden en voor de burger in Heerde is een verhoging van de OZB een ramp. Wij zijn voor inflatiecorrectie.

 

Namens de fractie van GBP Heerde

Wim de Weerdt