footerbg
GEMEENTEBELANG BOERENPARTIJ HEERDE

                                                Nr1tm4

 v.l.n.r. : Joyce Winkel, Jan Bijsterbosch,

 William van Ommen en Wim de Weerdt

 

 

Gemeentebelang Boerenpartij Heerde (GBP-Heerde) heet u van harte welkom op haar website.
Met behulp van deze website willen wij u, burgers van de gemeente Heerde en andere belangstellenden, informeren over de werkzaamheden en de standpunten van GBP-Heerde in de Heerder politiek.

 

 

 

 
Visie GBP Heerde op Perspectiefnota 2018-2020

 

 

Gemeentebelang Boerenpartij Heerde…….

* roept het college op om in eerste instantie beter te communiceren. Informatie bereikt de raad soms veel te laat.
* is blij met de focus op preventie in het Sociaal Domein. Voorkomen is beter dan genezen!
* spreekt haar waardering uit voor al het werk dat er in het Sociaal Domein wordt verzet en is verzet door college, raad en iedereen die werkzaam is binnen deze sector!
* hoopt op een betere communicatie met verenigingen, clubs en andere instanties die moeilijkheden ondervinden door het accommodatiebeleid dat onze gemeente voert. De onduidelijkheid en het onbegrip bij gebruikers moet weggenomen worden!
* maakt zich ernstige zorgen over de financiële positie van de gemeente Heerde.
* is voor het realiseren van betaalbare woningen in de gemeente Heerde. Iedereen moet kunnen genieten van wonen in onze prachtige gemeente!
* kan niet leven met een OZB-verhoging, op welke manier dan ook.
* vindt de kosten van begraven in onze gemeente veel te hoog.
* betreurt de situatie rondom bedrijventerrein H2O. Communicatie is onder de maat en samenwerking verloopt veel te stroef.
* hoopt dat de gemeente Heerde in de toeristische sector eindelijk eens gaat profiteren van haar schitterende ligging.
* is voor behoud van de Horsthoekschool op de huidige locatie.


Names bestuur en fractie,

Wim de Weerdt
Jan Bijsterbosch

William van Ommen

 
Algemene Beschouwingen GBP Heerde 2017

 

Er ligt weer een (politiek) jaar achter ons en november is het moment om daarop terug te kijken.
 Een van de meest ingrijpende veranderingen die goed voelbaar is voor de inwoners van onze gemeente zijn de veranderingen binnen het sociaal domein.
Wij hopen dat u de weg naar het gemeentehuis hebt weten te vinden en zal blijven vinden wanneer u, op wat voor manier dan ook, hulpbehoevend bent. 
Een andere ontwikkeling waarbij de belangen van onze burgers voorrang moeten krijgen zijn de ontwikkelingen rond de aanleg van de Hoogwatergeul. Wij vinden dat er alles aan gedaan moet worden om zoveel mogelijk ten goede van de betrokken burgers te laten (blijven) keren.
 Andere aandachtspunten voor ons als partij zijn het bevorderen van de leefbaarheid in de gemeente door het aanleggen en onderhouden van goede infrastructuur, maar zeker ook door belangrijke recreatieve trekpleisters als bijvoorbeeld het Berghuizer Zwembad te ondersteunen.
Maar ook de aanleg van een Cultuurhuus in het centrum van Wapenveld, 
Naast recreëren zijn er natuurlijk ook veel burgers die werken binnen onze gemeentegrenzen. Het deed ons als partij dan ook veel pijn om Euroma te zien vertrekken. Wij spreken de hoop uit dat het achterblijvende gebied in de toekomst opnieuw werkgelegenheid zal opleveren. 
Kortom, wij zijn van mening dat bij elke beslissing die wij het komende jaar nemen het welbevinden van jullie als burgers voorop moet staan en wij gaan er alles aan doen om dit duidelijk te blijven maken!

Namens de fractie van GBP Heerde,

Wim de Weerdt
Jan Bijsterbosch
William van Ommen

 

 
Verkiezingsprogramma 2014-2018

VERKIEZINGSPROGRAMMA GBP HEERDE 2014-2018

 

 

SPEERPUNTEN VOOR DE TOEKOMST

voor uitvoering van de plannen voor een leefbaar centrum Heerde en Wapenveld.

voor het realiseren van een cultuurhuis in het centrum van Wapenveld met inpassing van bibliotheek- en     dorpshuisfuncties.

voor rechtvaardige verdeling van subsidies/huur en erfpacht voor alle verenigingen.

 voor het beheersbaar maken van de financiële huishouding van de gemeente.

 voor inzicht in het uitgavenbeleid van de gemeente en deze uitgaven mogen de inkomsten niet overschrijden.

 

SAMENWERKING H2O-GEMEENTEN: HEERDE MOET HEERDE BLIJVEN!

 Binnenkort is de gemeenteraadsverkiezing. Daarna wordt beslist of Heerde zelfstandig blijft of onderdeel wordt van een nieuwe te vormen grotere gemeente. Uit welke gemeenten dan die nieuwe grotere gemeente bestaat, is bij de huidige raad geen eenduidige mening. GBP is van mening dat Heerde zelfstandig moet blijven, tenzij uit een referendum blijkt dat de meerderheid der bevolking voor opheffing van de gemeente is. Wij hebben gepleit dat de partijen in hun verkiezingsprogramma’s zich uitspreken voor of tegen een bestuurlijke fusie te zijn en zo ja met welke gemeenten De gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014 zijn belangrijk. Immers de nieuwe gemeenteraad beslist of de gemeente al dan niet wordt opgeheven. Wij hebben daarom het college gevraagd in de komende maanden de bevolking te stimuleren te gaan stemmen, in de hoop dat de overgrote meerderheid gaat stemmen (bij de vorige verkiezing stemde slechts 60 % van de kiezers)

  

JEUGD, WELZIJN en ZORG

Gemeenten in Nederland krijgen steeds meer zorgtaken. Zo ook Heerde. Zo zal onder meer de jeugdzorg volgend jaar overgaan van de provincies naar de gemeenten. De nieuwe Wmo moet nog behandeld worden door de Tweede Kamer maar Gemeentebelang Boerenpartij hoopt dat de zorg voor iedereen toegankelijk zal blijven, dat er zorg op maat zal zijn voor iedereen en dat deze dicht bij de mensen zal blijven staan. De zorg moet voor iedereen in de gemeente gewaarborgd blijven en de partij ziet hierin een erg belangrijke rol weggelegd voor de Wmo-raad. Gemeentebelang Boerenpartij spreekt dan ook de wens uit dat de Wmo-raad, als belangrijke verbindingsschakel, vanaf heden actief betrokken zal worden bij vooroverleg met betrekking tot het ontstaan van raadsvoorstellen. Op deze manier zal er een eerlijke financiële verdeling tot stand komen en zal iedere burger in de gemeente zorg geboden kunnen worden wanneer dit nodig zal zijn.

 

FINANCIËN

GBP is tegeneen jaarlijkse verhoging van de OZB. Deze verhoging is een te zware last voor de inwoners van onze gemeente. Zij is voor een strengere bewaking van de uitgaande geldstroom. GBP is voor het beperken van het inhuren van onderzoeksbureaus en onderzoeksbedrijven.

 

DE GROENE RIVIER (Hoogwatergeul)

GBP is voor het zoeken naar goede oplossingen ten behoeve van de toekomst van agrariërs en bewoners in en om de Hoogwatergeul. Bovendien zijn wij voor snelle aanleg van het Waterfront Veessen en aandacht voor een goede fietsverbinding van Veessen naar Heerde.

 

BURGERPARTICIPATIE

GBP probeert zo laagdrempelig mogelijk te zijn en te blijven. Zo horen wij snel wat er leeft bij onze inwoners. Ook informeren wij burgers actief over zaken, die spelen in onze gemeente (zie ook onze website www.gbpheerde.nl). Van alle kanten geïnformeerd worden, is noodzakelijk voor een raadslid om later een weloverwogen beslissing te kunnen nemen.

 

VEILIGHEID

Voor Gemeentebelang Boerenpartij Heerde is veiligheid voor alle burgers in de gemeente een zeer belangrijk punt. Dit is te bereiken door de politie de waardering te geven die ze verdient. Er moet dan ook gehamerd worden op voldoende inzet van de politie in onze gemeente. Een belangrijke taak is om uitgaande jongeren (en de overlast die zij veroorzaken) in te perken. Ook de cijfers omtrent overlast door drugs zullen volgens GBP naar beneden moeten. Een goede controle op de juiste plekken is hiervoor noodzakelijk.
Dan een ander zeer belangrijk punt: De verkoop van vuurwerk. Er moet een betere controle komen hierop. De lokale politiek moet hier beter inzicht in krijgen en het moet mogelijk zijn om vergunningen te weigeren wanneer de verkoop de veiligheid van burgers op wat voor manier dan ook in gevaar brengt!
Verder is GBP Heerde voor het behoud van de brandweerkazernes in zowel Heerde als Wapenveld.
Deze helden verrichten enorm goed werk en hun aanwezigheid versterkt het gevoel van veiligheid bij alle burgers!

 

MILIEU GBP is voor een milieubeleid, dat zich richt op terugdringing van vervuiling van water, bodem, lucht en geluidshinder. Milieuregelgeving prima, maar wel praktisch toepasbaar. Dit bevordert de bereidheid van de burger om aan de getroffen maatregelgeving mee te werken.

  

KLEINE KERNEN

GBP is voor het behoud van kleine kernen, zoals Veessen, Vorchten en Hoorn. Het draagvlakverlies van voorzieningen in de kleine kernen, zoals bij verenigingen en op de scholen, blijven voor ons, als GBP, een voortdurende zorg.

 

VERKEER EN WEGEN

De verkeersveiligheid dient duurzaam te worden verbeterd. Waar nodig moet worden overgegaan worden tot verkeersremmende maatregelen. GBP is niet voor invoering van verkeersdrempels. De verkeersremmende maatregelen zullen op een andere manier verwezenlijkt moeten worden. Wij moeten op een goede wijze omgaan met het beheer en onderhoud van de wegen. Ook dient het parkeren in de kernen uitgebreid te worden en moeten wij in de toekomst vaste parkeerlocaties zoeken. Het parkeerbeleid voor vrachtverkeer in het weekend uitbreiden om zo ongewenst parkeergedrag te voorkomen. Het strooibeleid moet gehandhaafd worden op voetpaden, voor winkelcentra en kerkpaden. De fiets- en voetgangerspaden in de gemeente verbeteren. GBP is voor het bereikbaar houden van de winkelcentra van Heerde en Wapenveld voor alle verkeer (incl. toegankelijkheid gehandicapten en ouderen)

 

SPORT, RECREATIE EN TOERISME

Sport is belangrijk, want sport is goed voor lichaam en geest, daarom is GBP voor het behoud van jeugd- en sportaccommodaties. GBP is van mening dat de speeltuinen moeten blijven en goed onderhoud en vervanging van speeltoestellen nodig zijn. De realisatie en de ontwikkeling rondom het bevaarbaar maken van het Apeldoornskanaal kan een bijdrage leveren aan de opbloei van het toerisme in onze gemeente. GBP wil het Heerderstrand (Transferium) kleinschalig laten blijven. Tevens is zij voor het behouden van het culturele erfgoed ‘Molen de Vlijt’ en ‘Erven IJzerman’. GBP is voor het realiseren van een cultuurhuis in het centrum van Wapenveld met inpassing van Bibliotheek- en Dorpshuisfuncties. Wij zijn van mening dat er een belangrijke taak ligt voor de gemeente, vooral in de voorwaarde scheppende sfeer (accommodaties). Er dient wel een redelijke verhouding te zijn tussen eigen inspanningen en die van de gemeente. De Kozakkenveerdienst in Veessen dient, indien nodig, ondersteunt te worden. GBP Heerde wil blijvende ondersteuning bieden in het behoud van de kunstgrasvelden in de toekomst.

 

WONINGBOUW

GBP is voor het realiseren van woningbouw, in de hele gemeente en op de locatie Bovenkamp 2 en De Kolk GBP is wel voor het realiseren van woningbouw voor ouderen en het mogelijk maken van inbreidingslocaties. Ook moeten ouderen, indien ze dat willen, zo lang mogelijk op dezelfde plek kunnen blijven wonen. Indien kinderen ‘de helpende hand’ willen toesteken om dit mogelijk te kunnen maken, moeten wij hier als gemeente, binnen de mogelijkheden die er zijn, ruim mee omgaan. Ook moeten wij aandacht schenken aan de verhouding tussen koop- en huurwoningen.

 

WERKGELEGENHEID

Onze lokale overheid moet alles in het werk stellen, dat wil zeggen plannen stimuleren om de werkgelegenheid in onze gemeente te bevorderen. GBP is daarom voor het stimuleren van locaties ten behoeve van industrie (Eeuwlandseweg, Berghuizerpapierfabriek en Hattemerbroek) en middenstand, zodat de kernen van de gehele gemeente Heerde leefbaar blijven. De gemeente behoort goede contacten te onderhouden met het bedrijfsleven en de detailhandel.

  

LAND- EN TUINBOUW

Binnen nieuwe bestemmingsplannen dient voldoende ruimte te worden gecreëerd voor structuurverbetering van agrarische bedrijven. Ingeval er sprake is van het vrijkomen van agrarische bedrijfsgebouwen, mag een functie bestemmingswijziging niet ten koste gaan van de bestaande agrarische bedrijven. Ook hobbyboeren kunnen op onze steun rekenen. Zij leveren met hun dieren een bijdrage aan de schoonheid van het landschap.

 

ONDERWIJS

Wij zijn, als GBP, voor vrijheid van onderwijs. Om te zorgen dat er een keuzemogelijkheid blijft, is het in stand houden van de basisscholen in Veessen en Hoorn daarom van groot belang. Goed onderwijs is een basisvoorziening waar iedereen recht op heeft. Wij moeten in deze komende periode niet het voortgezet onderwijs in onze gemeente vergeten. Het kenniscentrum van de Noordgouw speelt daarin een belangrijke rol. Wat betreft de Brede Scholen, is GBP voor goed overleg met bewoners, woonachtig rondom scholen en ouders van betrokken leerlingen aangaande de bouw van Brede Scholen. GBP Heerde is voor het zelfstandig laten voortbestaan van de Horsthoekschool conform de wens van het schoolbestuur. Gemeentebelang Boerenpartij Heerde, voor iedereen in Heerde!!

 

TENSLOTTE

voor het ondersteunen van het behoud van het Berghuizer zwembad.

voor de aanbouw Faberhal en realisatie turnhal Pegasus (voorstel van GBP).

voor renovatie bestaande begraafplaats Wapenveld in plaats van een nieuwe begraafplaats ( idee van GBP besparing 1 miljoen).