Algemene Beschouwingen GBP Heerde 2022

Algemene Beschouwingen GBP Heerde 2022


Er ligt een periode achter ons die gekenmerkt wordt door het leed dat de corona-pandemie heeft veroorzaakt in onze gemeente. Wij spreken de hoop uit dat de maatregelen die nu genomen gaan worden effect mogen hebben en dat deze vreselijke ziekte bestreden wordt.

Deze periode was ook een periode waarin besturen niet makkelijk was. Communicatie verliep moeizaam, waardoor afspraken niet altijd nagekomen werden of konden worden. Ook de uitvoering op sommige gebieden liet te wensen over.

Sinds een aantal maanden vergaderen we in een prachtige nieuwe raadzaal, opgeleverd door de aannemer. Er is veel werk verzet om er voor te zorgen dat we ons werk op deze mooie plek kunnen doen. De combinatie trouwzaal-raadzaal verdient nog enkele aanpassingen op het gebied van de inrichting van het meubilair.

Wij spreken de hoop uit dat de eeuwigdurende grafrust in onze gemeente in 2022 hersteld zal worden! Wij hebben bij de behandeling van dit onderwerp dan ook al tegen het opheffen hiervan gestemd! We willen dit zien gebeuren door middel van aanpassingen in de verordening.

Wij als GBP hebben plannen ingediend voor het uitbreiden van de begraafplaats in Wapenveld. Deze plannen zijn door het college op een positieve manier ontvangen. Besluitvorming hierover moet nog plaats vinden maar wij hopen op doorgang van deze plannen.

Op dit moment worden verschillende bruggen over het Apeldoorns Kanaal verhoogd. Wij hopen dat dit de bevolking van onze gemeente in staat stelt om te recreëren op het kanaal en vermoeden dat dit alles een positief effect zal hebben op de recreatie in onze gemeente.

Het parkeren in de kernen van onze gemeente is meerdere malen besproken. Echter, er is nog niet veel veranderd in de situatie. Wij spreken de wens uit dat dit wel gaat gebeuren en dat er eenrichtingswegen gaan komen die de gevaarlijke situaties die nu ontstaan verhelpen.

Wij vinden dat er spoedig wildroosters geplaatst moeten worden in Wapenveld. De kosten die we nu elke keer betalen voor herstelwerkzaamheden aan het Stationspark (als de wilde zwijnen zich weer eens hebben uitgeleefd) zijn inmiddels hoger dan de kosten die het plaatsen van wildroosters met zich meebrengen.

Het wordt tijd dat begonnen gaat worden met het realiseren van de Hof van Cramer in Wapenveld. GBP Heerde hoopt dat er spoedig voorstellen zullen volgen die de realisatie mogelijk maken, zodat uitstel niet aan de orde zal zijn.


Onze partij wordt op termijn graag geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot bedrijventerrein H2O.


Daarnaast is het onze wens om met spoed woningbouw mogelijk te maken op de oude gemeentewerf in Heerde!

In onze gemeente wordt de verduurzaming steeds meer zichtbaar. Zo worden er zonnepanelen geplaatst, warmtepompen aangelegd en worden woningen aangepast. We moeten dat als gemeente blijven stimuleren. We zijn met z’n allen verantwoordelijk voor het behoud van onze mooie planeet!

Financieel gezien blijft het sociaal domein natuurlijk het allergrootste zorgenkindje. We maken hoge kosten, terwijl de bijdragen vanuit Den Haag achterwege blijven. Dit kan niet goed blijven gaan. De Algemene Voorziening Schoon en Leefbaar Huis, Jeugdzorg, woningaanpassingen en leerlingenvervoer zijn voorbeelden van voorzieningen die onmisbaar zijn en die mensen op een bepaalde manier aangeboden moeten blijven worden!

Wanneer burgers in onze gemeente een bezwaar hebben kunnen ze naar de regionale bezwarencommissie. In deze commissie zit niet eens een afgevaardigde uit Heerde! Wij vinden het toch op zijn minst noodzakelijk dat er in deze commissie ook iemand uit Heerde deelneemt. Liever nog zien wij dat er een ombudsman aangesteld wordt waar mensen met hun bezwaren terecht kunnen. Dit zal er toe bijdragen dat mensen zich meer serieus genomen voelen (o.a. door iemand die onze gemeente kent) en het zal de drempel verlagen. Onze burgers moeten ergens terecht kunnen met hun problemen!

In de afgelopen periode is er veel onrust ontstaan over het plan van natuur begraven in onze gemeente. Wij zijn hier tegenstander van! De voorzieningen van begraven zijn in alle kernen in onze gemeente prima op orde.

Wij zien de rotondes in onze gemeente graag veiliger worden door een kleine aanpassing. Wanneer we eenduidige voorrangsregels gaan hanteren zullen de rotondes (met name voor de fietsers) veel veiliger worden.

GBP Heerde is ontevreden met het niveau van het groenonderhoud in de gemeente Heerde. Wij weten dat we met ombuigingen te maken hebben gehad maar zouden deze ombuigingen op een verantwoorde manier toch graag een heel klein beetje terug buigen. Met name langs de wegen en op de trottoirs in onze kernen is het niet echt om aan te zien. Wij vinden dat we hier als raad financiële middelen voor moeten vinden om deze plekken weer het aanzien waard te maken.

Wij pleiten voor meer woningbouw in de gehele gemeente! We moeten de handen ineenslaan als raad en college om samen met projectontwikkelaars en Triada plekken aan te wijzen en te ontwikkelen waar woningbouw gerealiseerd kan worden, zodat mensen niet langer gedwongen worden om een huis buiten de gemeentegrenzen te moeten zoeken.

Ambtelijke samenwerking met andere gemeenten om ons heen kan zijn vruchten afwerpen bij voortgang  van zaken, in de ondersteuning en in de uitvoering. Wij zijn er dan ook voorstander van om dit te blijven verkennen en actie hierin te ondernemen.

Voor deze periode is er een begrotingsvoordeel van 1 miljoen euro. Hiervoor verdient het college complimenten! De toekomst blijft wel onzeker maar niemand heeft een glazen bol. Wij spreken de hoop uit dat het Rijk in zal zien dat gemeenten niet alles zelf kunnen bekostigen en dat er financiële steun moet blijven komen voor gemeenten in Nederland.

Samenvattend hebben wij voor de nabije toekomst de volgende speerpunten: Het realiseren van meer woningbouw, het stimuleren van duurzaam leven, herstel van eeuwigdurende grafrust, het stimuleren van participatie van onze burgers door goed, open en eerlijk contact te hebben, veranderingen op het gebied van het maken van bezwaar en het opwaarderen van het groenbeheer om onze gemeente aantrekkelijk te houden voor zowel de eigen burgers als toeristen.

Tot zover de visie van Gemeentebelang Boerenpartij Heerde. Dank voor uw aandacht.

Wij wensen college en raad veel wijsheid toe voor de toekomst!

Namens de fractie van Gemeentebelang Boerenpartij Heerde,

Wim de Weerdt