Verkiezingsprogramma Gemeentebelang Boerenpartij Heerde 2022-2026

Verkiezingsprogramma Gemeentebelang Boerenpartij Heerde 2022-2026Beste lezer,

U staat op het punt om het verkiezingsprogramma van Gemeentebelang Boerenpartij Heerde voor de periode 2022 – 2026 te lezen.
Een periode waarin wij bereid zijn om bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen wanneer dit nodig blijkt te zijn.
Wij hopen dat u na het lezen van de verkiezingsprogramma’s van alle partijen de weg naar de stembus vindt en uw stem uitbrengt op onze partij!

Eeuwigdurende grafrust
Wij spreken de hoop uit dat de eeuwigdurende grafrust in onze gemeente in 2022 hersteld zal worden! Wij hebben bij de behandeling van dit onderwerp dan ook al tegen het opheffen hiervan gestemd! We willen dit zien gebeuren door middel van aanpassingen in de verordening.

Uitbreiding begraafplaats
Wij als GBP hebben plannen ingediend voor het uitbreiden van de begraafplaats in Wapenveld. Deze plannen zijn door het college op een positieve manier ontvangen. Besluitvorming hierover moet nog plaats vinden maar wij hopen op doorgang van deze plannen.

Hof van Cramer
Het wordt tijd dat begonnen gaat worden met het realiseren van de Hof van Cramer in Wapenveld. GBP Heerde hoopt dat er spoedig voorstellen zullen volgen die de realisatie mogelijk maken, zodat uitstel niet aan de orde zal zijn.

Veiligheid
We maken ons erg veel zorgen over het drugsgebruik in onze gemeente. Wij zijn voor strikte handhaving van dit beleid en hopen zo het gebruik van drugs en de overlast die dit veroorzaakt terug te dringen!Wij willen de bevoegdheden van BOA’s in de toekomst opnieuw onder de aandacht brengen. Het moet duidelijker worden wat hun taken zijn en waarvoor ze bevoegd zijn, ook in het belang van hun eigen veiligheid.

Wij zijn voor het behoud van beide brandweerkazernes in onze gemeente! Dit is een kernvoorwaarde voor veiligheid van onze burgers!

Sportclubs en verenigingen
Wij vinden dat de huren van de gebouwen en velden die deze clubs en verenigingen  slechts minimaal verhoogd mogen worden in de toekomst! Deze instanties hebben het door de corona-crisis al moeilijk genoeg en sportclubs en verenigingen zijn een zeer belangrijke spil in onze samenleving!

Bovendien met het voor iedereen in onze gemeente mogelijk blijven om te sporten of zich aan te sluiten bij een vereniging! Sporten en het verenigingsleven dragen bij aan zowel de fysieke als mentale gezondheid van iedereen!

Parkeren
Het parkeren in de kernen van onze gemeente is meerdere malen besproken. Echter, er is nog niet veel veranderd in de situatie. Wij spreken de wens uit dat dit wel gaat gebeuren en dat er eenrichtingswegen gaan komen die de gevaarlijke situaties die nu ontstaan verhelpen.

Daarnaast vinden wij het onwenselijk dat er op grote schaal geparkeerd wordt op plekken waar mensen recreëren in de natuur, zoals aan de Elburgerweg en Kamperweg in Heerde en het Wapenvelder Zand in Wapenveld. Wij hopen dat er in overleg met andere partijen (waaronder de dorpsraad Wapenveld) een goede oplossing voor dit groter wordende probleem gevonden wordt.


Wildbeheer
Om de overlast van wilde varkens in de kernen van onze gemeente een halt toe te roepen, hopen wij op spoedige aanleg van wildroosters waar dat noodzakelijk is in onze gemeente.

Duurzaamheid
In onze gemeente wordt de verduurzaming steeds meer zichtbaar. Zo worden er zonnepanelen geplaatst, warmtepompen aangelegd en worden woningen aangepast. We moeten dat als gemeente blijven stimuleren. We zijn met z’n allen verantwoordelijk voor het behoud van onze mooie planeet!

Wij willen dat zonnepanelen op daken gestimuleerd worden en zijn tegen enorm grote zonneparken in (de weilanden van) onze gemeente!

Mandatering
Wij vinden dat bevoegdheden die bij het college thuis horen, indien mogelijk, hier moeten blijven! De onderdelen moeten los besproken worden, zodat er goede keuzes worden gemaakt!

Sociaal Domein
Financieel gezien blijft het sociaal domein natuurlijk het allergrootste zorgenkindje. We maken hoge kosten, terwijl de bijdragen vanuit Den Haag achterwege blijven. Dit kan niet goed blijven gaan. De Algemene Voorziening Schoon en Leefbaar Huis, Jeugdzorg, woningaanpassingen en leerlingenvervoer zijn voorbeelden van voorzieningen die onmisbaar zijn en die mensen op een ruim voldoende niveau aangeboden moeten blijven worden!
Helaas zijn we hiervoor wel afhankelijk van bijdragen vanuit Den Haag. Wij hopen op goede keuzes in Den Haag, zodat de financiële gevolgen niet over de rug van onze burgers worden afgewenteld.

Wij hebben enorm veel respect voor mantelzorgers en vinden dat deze mensen op alle manieren gesteund worden door ons als gemeente!

Bezwaren
Wanneer burgers in onze gemeente een bezwaar hebben kunnen ze naar de regionale bezwarencommissie. Wij vinden dit veel te afstandelijk. Er moet een aanspreekpunt komen binnen onze gemeente bij wie onze burgers terecht kunnen wanneer ze een klacht of bezwaar hebben! Zodat ze zich ook serieus genomen voelen en de drempel minder groot is.

Burgerparticipatie
Wij vinden dat onze burgers actief betrokken moeten worden bij de totstandkoming van plannen en voorstellen om gezamenlijk tot besluitvorming te komen.

Wij zijn erg blij met de dorpsraden in onze gemeente! Wij vinden dat zij als verlengstuk van de burger een belangrijke rol spelen en een belangrijke informatiebron zijn bij de totstandkoming van voorstellen.

Verkeersveiligheid
Wij zien de rotondes in onze gemeente graag veiliger worden door een kleine aanpassing. Wanneer we eenduidige voorrangsregels gaan hanteren zullen de rotondes (met name voor de fietsers) veel veiliger worden.

Wij zijn voor een maximumsnelheid van 30 km/u in de bebouwde kom! Er wordt veel te hard gereden wat leidt tot gevaarlijke situaties en soms zelfs tot ongelukken!

Groenonderhoud
GBP Heerde hoopt dat er in de toekomst meer ruimte in de begroting zal zijn voor het groenonderhoud in onze gemeente.

Woningbouw
Wij pleiten voor meer woningbouw in de gehele gemeente! We moeten de handen ineenslaan als raad en college om samen met projectontwikkelaars en Triada plekken aan te wijzen en te ontwikkelen waar woningbouw gerealiseerd kan worden.
Wij vinden dat er betaalbare koop- en huurwoningen moeten worden gebouwd in onze gemeente.

Wij zijn voor toepassen van het anti-speculatiebeding bij de bouw van woningen in onze gemeente om te voorkomen dat er doorverkoop plaatsvindt met bijbehorende prijsopdrijving! Zo komen onze starters nooit aan bod!

Wij zijn voorstander van het zo min mogelijk toestaan van hoogbouw!

Samenwerking

Ambtelijke samenwerking met andere gemeenten om ons heen kan zijn vruchten afwerpen bij voortgang  van zaken, in de ondersteuning en in de uitvoering. Wij zijn er dan ook voorstander van om dit te blijven verkennen en actie hierin te ondernemen.

Samenwerkingsverbanden moeten tijdig geëvalueerd worden, zodat we niet achteraf voor vervelende verrassingen komen te staan!

Ondernemers
Wij spreken de wens uit dat ondernemers die nu gebukt gaan onder de corona-maatregelen snel weer hun deuren (op de gebruikelijke manier) kunnen openen en hun levenswerk kunnen blijven voortzetten!

Vliegveld Lelystad
Wij zijn fel tegenstander van de opening van vliegveld Lelystad!

Agrarische sector
Wij steunen de boeren in onze gemeente en willen dat ze kunnen blijven bestaan en niet belemmerd worden door allerlei regelgeving! Boeren zijn onlosmakelijk verbonden met onze mooie gemeente!

Zwembad Berghuizerbad
Wij willen alles in het werk stellen om zwembad Berghuizerbad voor onze gemeente te behouden! Ook zijn wij voorstander van betaalbare, zo niet gratis zwemlessen (door middel van invoering schoolzwemmen) voor onze burgers! Er zijn genoeg kinderen die in de gezinssituatie niet vaak genoeg naar een zwembad kunnen en hierdoor het gevoel met zwemmen verliezen of het niet kunnen leren.

Betrokkenheid
Wij hopen ook de komende jaren een partij te zijn die opkomt voor alle inwoners van de gemeente. Wij zijn er voor onze burgers uit Veessen, Vorchten, Hoorn, Heerde en Wapenveld! We willen niet alleen voor de kernen maar ook voor de buurtschappen een ondersteunende partij zijn en hen helpen bij het ontwikkelen van een zienswijze bij de ontwikkeling van plannen.

Bestuurlijke verantwoordelijkheid
GBP Heerde is bereid om als lokale partij bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen.