AB op Voorjaarsnota 2021 en perspectiefnota 2022-2025

AB op Voorjaarsnota 2021 en perspectiefnota 2022-2025


Wij hopen dat de corona-tijd snel achter ons ligt en dat iedereen weer in vrijheid kan leven, zonder zorgen over de gezondheid. Wij willen nogmaals onze steun betuigen aan een ieder die door dit nare virus getroffen is en wensen een ieder sterkte!

Ook hopen wij op korte termijn weer het raadhuis te kunnen gebruiken tijdens onze vergaderingen. Dit zal zeker ten goede komen van onze gemeenschap, de burgers van de gemeente Heerde.

De wijze van besturen in onze gemeente moet verbeterd worden! De mandatering die gedelegeerd wordt aan de ambtenaren moet een stuk zorgvuldiger. Deze lijst wordt ieder jaar in december behandeld of eens per vier jaar, als er een nieuw college is.

Het H2O-bedrijventerrein zal opnieuw besproken moeten worden in de raad. Hoe zien wij de toekomst? Dit alles in verband met de enorme verkoop van kavels en de verwachte opbrengsten.

Onze partij heeft onlangs plannen ingediend voor de uitbreiding van de begraafplaats in Wapenveld.
Deze worden nu bestudeerd op haalbaarheid.

Het natuurbegraven op landgoed de Polberg is onlangs besproken en alle fracties hebben hier een advies over gegeven. Wij zijn tegen begraven op deze plek!

Met het oog op te realiseren projecten en bouwen in het algemeen zijn wij als GBP Heerde het volgende van mening:

We moeten als raad actief gaan zoeken naar locaties in onze gemeente waar woningbouw gerealiseerd kan worden. Er moet gezocht worden naar locaties in Veessen, Vorchten, Wapenveld en Heerde! Wij vinden dat projectontwikkelaars gesteund moeten worden bij aankoop, waarbij gewerkt moet worden met het anti-speculatiebeding.
Naast nieuwbouw hopen wij ook dat er voortgang zal zijn op inbreidingslocaties, zoals de gemeentewerf en dat daar snel woningbouw gerealiseerd zal worden.

Wij hopen dat de bruggen in Wapenveld ook daadwerkelijk draaibaar zullen gaan worden, zodat er op korte termijn ook grotere vaartuigen door het Apeldoorns Kanaal zullen varen.

Wij rekenen op snelle realisatie van de MFA in Wapenveld.  

Wij hopen dat de ruimte die de mogelijke verhuizing van de huisartsenpost en de hof van Cramer op gaat leveren op een goede manier opgevuld zal worden, zonder hoogbouw. Wij hopen ook dat de buurt inspraak zal hebben en dat zienswijzen een kans zullen krijgen. Een mooie kans voor inwonersparticipatie!

Hoe zit het met Groot Stokkert? Wat gaat de invulling hiervoor worden? We hebben het over een zeer kansrijk gebied met volop kansen voor recreatie.

Verkeer en vervoer:
Wij zijn wel voorstander van ontwikkeling in het Centrum van Heerde maar zijn tegen afsluiting van de Dorpsstraat.

Wij hopen dat het nieuwe verkeers- en vervoersplan aandacht zal schenken aan de problematiek m.b.t. parkeren in de kernen in onze gemeente. Door sommige straten valt niet meer te rijden. GBP heeft hierover eerder al voorstellen gedaan.

Onze partij heeft de wens dat de komgrens in Heerde en Wapenveld verlegd kan worden. Dit in het belang van de veiligheid van de fietsers. Dit zal tevens meer duidelijkheid geven (op het gebied van voorrang) aan automobilisten en ander gemotoriseerd verkeer.

Verder willen wij de volgende punten graag nog even aanstippen:
Het sociaal domein blijft ons grootste zorgpunt. De kosten zijn enorm onvoorspelbaar en we dreigen met enorme tekorten geconfronteerd te worden. Wij zullen als gemeenten moeten aandringen op verhoging van het gemeentefonds en dit bespreekbaar moeten maken bij Tweede Kamer en kabinet.

Wij spreken de nadrukkelijke wens uit dat de brandweerkazerne in Wapenveld behouden blijft!

Het toerisme in onze gemeente moet gestimuleerd worden! Daarom zijn wij ook erg blij met de komst van een vakantiepark op locatie Ennerveld. Wij hopen dat dit park zo snel mogelijk de deuren zal openen en willen iedereen bedanken die een positieve bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming. Wij hopen dat de middenstand in de gemeente hier haar voordeel mee zal doen! Voor Visit Veluwe en Visit Heerde ligt hier een belangrijke taak.

We zijn blij dat er een startnotitie klaar ligt op het gebied van duurzaamheid! We moeten goede keuzes maken op het gebied van plaatsing van zonnepanelen en mensen weten te motiveren tot het overgaan op een gasloos leven.

Om Wapenveld te behoeden voor een varkensplaag staan wij achter de aanleg van wildroosters bij de begraafplaats en de Molenweg in Wapenveld.

Wij hebben zorgen over het groenonderhoud in de gemeente. We vinden dat het niveau voor volgend jaar naar boven moet worden bijgesteld. We hopen samen als raad in november te beslissen om hier meer financi├źn voor beschikbaar te maken. Iedereen heeft kunnen zien dat het niet om aan te zien is.

Over de aanvraag van een vergunning voor een evenement hebben wij een vraag: Is het waar dat er een wijziging geweest is en dat er nu voor elk los evenement een vergunning aangevraagd moet worden terwijl dit in het verleden maar eenmaal per jaar hoefde?

Wij zijn blij met de dorpsraad Wapenveld en de dorpsraad Veessen in oprichting. We zijn blij met hun visies op de toekomst!

Wij willen afsluiten met het uitspreken van de wens dat het ons als gemeente zal lukken om onze inwoners meer bij beslissingen te betrekken! Wij hebben inwonersparticipatie hoog in het vaandeel staan en vinden dat we onze gemeente samen moeten besturen!

Geen reacties

Je reactie toevoegen